ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40577 1 6 35 เด็กหญิง นิชาดา ประสิทธิ์​
2 40950 1 14 36 เด็กหญิง ปาริชาติ ห่ำกระโทก
3 36711 5 13 2 นาย กฤตภาส พิมพ์ประพร
4 37116 5 13 25 นางสาว ภคินมาส รักราษฎร์