ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40566 1 6 24 เด็กหญิง จาตุพร ไพศาลธรรม
2 40595 1 7 6 เด็กชาย ณัฐชนน นิลเพชร
3 40608 1 7 19 เด็กชาย พันธวัชร์ วัชรพันธ์
4 40632 1 7 43 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ปัญญาสาร
5 40675 1 8 40 เด็กหญิง วริศรา กอหญ้ากลาง
6 40879 1 13 12 เด็กชาย ธนสินธิ์ หนุนธรรมเริง
7 41031 1 16 23 เด็กหญิง กนกนาฎ ทันโชคชัย
8 41040 1 16 32 เด็กหญิง ธมนวรรณ เสนาะกลาง
9 41041 1 16 33 เด็กหญิง ปัณฑิตา บรรณสาร
10 41047 1 16 38 เด็กหญิง ภคพร ก่ำมะเริง
11 41049 1 16 40 เด็กหญิง ภิญญดา ภูบุญลาภ
12 39968 2 12 21 เด็กชาย อกนิษฐ์ ปรางค์นอก
13 40123 2 15 36 เด็กหญิง พัชรพร หอมกำปัง
14 40124 2 15 37 เด็กหญิง พัชริดา เรียบจันทึก
15 40133 2 15 46 เด็กหญิง อังคนา ปลั่งกลาง
16 37801 4 2 28 นางสาว ณิชา ป้องมิตรอมรา
17 37796 4 5 33 นางสาว โชติกา รัตนติสร้อย
18 41295 5 16 39 นางสาว อรณิชา ระวังสำโรง
19 37233 5 17 9 นาย วรเชษฐ์ พันธุระ
20 40352 5 17 31 นางสาว ชนม์นิภา ศรีโพธิ์