ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40667 1 8 32 เด็กหญิง ปัณณพร ทองคำสาร
2 39646 2 5 25 เด็กหญิง ชาลิสา ต่ายแย้ม
3 39660 2 5 39 เด็กหญิง วิภาวรรณ บัลลังพรมราช
4 39843 2 9 35 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ กล้าหาญ
5 39903 2 11 2 เด็กชาย กิตติพจน์ ยอดโคกสูง
6 39916 2 11 14 เด็กชาย ยศพล นวลมะเริง
7 40069 2 14 28 เด็กหญิง กัลยาณี อุ้ยฟัก
8 40070 2 14 29 เด็กหญิง กุลภัทร์ เข็มนาค
9 40076 2 14 35 เด็กหญิง ญาณิศา คุ้มเขว้า
10 40080 2 14 39 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เพชรน้ำค้าง
11 37728 4 2 18 นางสาว ญาณภัทร บุญเพิ่ม
12 37739 4 2 21 นางสาว รมิตา โพธิจักร์
13 41070 4 2 35 นางสาว นันทิชา ศรีตะวัน
14 38183 4 13 26 นางสาว กนกวรรณ นอกกระโทก
15 38193 4 13 27 นางสาว ภคมน พูนกระโทก
16 38198 4 16 24 นางสาว สิริวรรณ เพ็งลี
17 38034 4 17 7 นาย ชลชาติ นรรัตนทวีสุข
18 37060 5 12 24 นางสาว กัลยา จันทร์พูล
19 40333 5 16 30 นางสาว ณัฐรดา หอมบุปผา
20 40339 5 16 36 นางสาว ศิริขวัญ กุมรัมย์