ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40410 1 2 17 เด็กชาย พาคุณ พันธ์สำโรง
2 40802 1 11 29 เด็กหญิง ณัฏ​ฐ​ธิดา​ ถัดกระโทก
3 41033 1 16 25 เด็กหญิง กัญญาพัชร เอื้อเฟื้อกลาง
4 39705 2 6 38 เด็กหญิง ธีมาพร รุ่งโรจน์
5 39712 2 6 45 เด็กหญิง พิมพ์สุดา อาจศิริ
6 40077 2 14 36 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีมะเริง
7 40164 2 16 29 เด็กหญิง ณิชารีย์ ดีเจริญ
8 40171 2 16 36 เด็กหญิง ไพลิน ชวานนท์พิทักษ์
9 37731 4 2 19 นางสาว ณัฐกานต์ ปลื้มสูงเนิน
10 37740 4 2 22 นางสาว สุรัญชญา เขื่อนทอง
11 37765 4 2 23 นางสาว ณัฐวรรณ ปลื้มสูงเนิน
12 37768 4 2 24 นางสาว นพมาศ บุญดี
13 41068 4 2 33 นางสาว ณัฐภัทร พรมยกบัตร์
14 37758 4 3 13 นาย สุรสิทธิ์ พงษ์ประยูร
15 37763 4 3 20 นางสาว ชนัญญา ครึกกระโทก
16 37767 4 3 22 นางสาว ธนัญญา แซ่ตัง
17 37772 4 3 24 นางสาว ปาริฉัตร เพ็งพาส
18 41075 4 3 34 นางสาว ณัฐวดี ศรีสวัสดิ์
19 37863 4 5 15 นาย เตวิช ปาทะกาญจน์
20 37905 4 5 18 นาย ปวริศร์ บุญมามอญ
21 37914 4 5 20 นาย รัฐธรรมนูญ หมายชื่นกลาง
22 37848 4 5 38 นางสาว สิริกร อ่อนศรี
23 37858 4 6 9 นาย จิรภัทร ทีปกรกุล
24 37793 4 6 29 นางสาว กชพรรณ จิตฐรักษา
25 37850 4 6 30 นางสาว สุพิชชา นิตใหม่
26 37851 4 6 31 นางสาว สุภชา วิชาชัย
27 37895 4 6 34 นางสาว ศิริภัทร พินเกาะ
28 37929 4 6 38 นางสาว ปรีย์วรา แก้วพะไล
29 37790 4 7 3 นาย ศดิศ แสนวันดี
30 37866 4 7 4 นาย ธฤษษร คงวิริยะวิทยา
31 38197 4 7 29 นางสาว ศศินันท์ โอภาโส
32 37868 4 9 3 นาย นพรัตน์ วรรณ์ธรรม
33 38316 4 9 30 นางสาว ธัญญาลักษณ์ จงสูงเนิน
34 38318 4 9 31 นางสาว ธิดารัตน์ พูนมีพะเนา
35 38330 4 9 32 นางสาว ศิริญาดา พูนเกิดมะเริง
36 41192 4 10 31 นางสาว ชลิตภากร ภู่โกสีย์
37 41193 4 10 32 นางสาว ณัฐกุล เฮมกลาง
38 37826 4 11 6 นาย พงศ์เทพ ฉลอมพงษ์
39 37771 4 11 26 นางสาว นิชานันท์ ดัดขุนทด
40 41217 4 12 34 นางสาว นันทินี พูนกระโทก
41 41223 4 12 40 นางสาว อาทิตยา ศิลปชัยเสรี
42 41225 4 13 19 นาย ธนภัทร ชาญสูงเนิน
43 38185 4 15 28 นางสาว ขัตติยาภรณ์ หาญทองหลาง
44 38321 4 15 35 นางสาว ปิยะภรณ์ ไม้พลวง
45 38191 4 16 21 นางสาว ธนาวดี จ่างโพธิ์
46 38195 4 16 22 นางสาว ลลิตา คชาไพร
47 38196 4 16 23 นางสาว วิธิตา แสนจังหรีด
48 38199 4 16 25 นางสาว สุนันทา ชำนาญกลาง
49 38271 4 16 27 นางสาว จิดาภา แสนกิจ
50 38283 4 16 28 นางสาว วนารีย์ รุนใหม่
51 38284 4 16 29 นางสาว ศิรภัสสร สุขสุพืช
52 36834 5 10 1 นาย อรชุน ฉางพิมาย
53 37042 5 10 6 นาย ธนธรณ์ ปลอดกลาง
54 37092 5 10 8 นาย ภูมินทร์ พันธ์อินทร์
55 37131 5 10 9 นาย ณัฐนันท์ อินธิแสง
56 37133 5 10 10 นาย ธนดิษฐ์ เกิดมะเริง
57 37143 5 10 11 นาย พีรภัทร์ ชมภูศรี
58 40281 5 10 17 นาย ธณรัฐ แสนภูมี
59 36820 5 10 19 นางสาว สุจิตรา จันทร์สนิทศรี
60 36984 5 10 22 นางสาว สุมานัส กำจัดภัย
61 37024 5 10 23 นางสาว แพรวา จันทร์ทอง
62 37030 5 10 24 นางสาว สุธินันท์ เข็มทิพย์
63 37058 5 10 26 นางสาว กรรณิกา รักหนาวงค์
64 37120 5 10 28 นางสาว รุจีรัตน์ บวชกระโทก
65 37153 5 10 29 นางสาว ธวัลรัตน์ สุดทะเล
66 37159 5 10 30 นางสาว พิชญาดา มนปาน
67 40283 5 10 35 นางสาว ปพิชญา นอกพุดซา
68 40286 5 10 38 นางสาว วารีลักษณ์ เล็กดา
69 40287 5 10 39 นางสาว สุตาภัทร ขำเอนก
70 40288 5 10 40 นางสาว สุธาสินี ชัยประทุม
71 36951 5 11 2 นาย ธนากรณ์ กะตุดเงิน
72 37099 5 11 8 นาย ศิวานนท์ ชายทวีป
73 36411 5 11 18 นางสาว สุรองรักษ์ ไฉนกลาง
74 37114 5 11 26 นางสาว เพ็ญพิชชา ดูเรืองรัมย์
75 37117 5 11 27 นางสาว มาริษา ปานทะเล
76 37336 5 11 35 นางสาว ณัฐธิชา เนียมประเสริฐ
77 36954 5 12 5 นาย พชร งามกระจาย
78 37359 5 13 14 นาย จตุพล วงค์อินทร์
79 40302 5 13 16 นาย กฤษณะ ชัยสา
80 40305 5 13 19 นาย ปฏิภาณ ไวยากรณ์
81 37165 5 13 26 นางสาว ศิริยา โปรยเงิน
82 40311 5 13 33 นางสาว ณัฐินีย์ งอกศรี
83 40315 5 13 37 นางสาว รุจิรดา ปวงขุนทด
84 37186 5 14 11 นาย วันชัย สวัสดิ์วงษ์
85 37134 5 15 13 นาย ธนพัฒน์ นีสันเทียะ
86 37282 5 15 23 นาย รัชชัยยุตม์ เกษมสุข
87 40351 5 17 30 นางสาว จารุพร ศรีเนตรกูล
88 40354 5 17 33 นางสาว ทัตราพร ชินวงค์
89 40355 5 17 34 นางสาว นันทิตา เมสูงเนิน