ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40501 1 5 6 เด็กชาย ณ​ฐ​กร​ ขาญภูมิดล
2 40511 1 5 16 เด็กชาย ภัคภณ กำลังเหลือ
3 40695 1 9 13 เด็กชาย ธนากร ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์
4 40700 1 9 18 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เบี้ยกระโทก
5 40714 1 9 32 เด็กหญิง ชนัญชิดา ปานกระทอน
6 40870 1 13 3 เด็กชาย กิตติ์ธนา ดีงูเหลือม
7 40922 1 14 8 เด็กชาย ฉัตรดนัย โพธิ์ศรี
8 40931 1 14 17 เด็กชาย พิพัฒน์ คงกุล
9 40967 1 15 6 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ เม็นดอร์ฟ
10 40995 1 15 34 เด็กหญิง ปิญาดา ลือนาม
11 41003 1 15 42 เด็กหญิง รุ่งทิวา เกตมณี
12 41006 1 15 45 เด็กหญิง ศิรประภา ผลทวี
13 80001 1 16 50 เด็กชาย พาทิศ ใบโพธิ์
14 39640 2 5 19 เด็กชาย สิรภพ เสนาช่วย
15 39687 2 6 20 เด็กชาย ปริญญา สุพรมอินทร์
16 39707 2 6 40 เด็กหญิง นุสรา สุทิน
17 39884 2 10 30 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หอยสังข์
18 39894 2 10 39 เด็กหญิง พรนิภา เขมะสิงคิ
19 39995 2 13 2 เด็กชาย ชญานนท์ จำปาทอง
20 40117 2 15 30 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ใหม่มา
21 40122 2 15 35 เด็กหญิง พรหมภัสสร โชติศุภอนันต์
22 40125 2 15 38 เด็กหญิง มลรดา ชนะชัย
23 40128 2 15 41 เด็กหญิง ศิริกาณดา ขันทองคำ
24 40134 2 15 47 เด็กหญิง อัจฉริยา ศิลปชัย
25 40175 2 16 40 เด็กหญิง วรัญญา ป่วงกระโทก
26 37853 4 9 18 นางสาว อรพิม พาขุนทด
27 37102 5 5 13 นาย อนุชา ปาสาจะชูกิจ
28 35973 5 6 1 นาย มหัณณพ รอดวินิจ
29 37097 5 13 6 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ยอดเยี่ยมพล
30 37127 5 13 7 นาย กษิดิ์เดช บุญเศรษฐกาญต์
31 40306 5 13 20 นาย พชร สุรโยธี
32 40307 5 13 21 นาย มุฮัมมัด โค่นดอนขวาง
33 37192 5 14 12 นาย สุรเทพ หวลสันเทียะ
34 40346 5 17 15 นาย นภสวัต เกิดทะเล
35 37254 5 17 23 นางสาว นันทกานต์ วงค์บุตรดี
36 37294 5 17 24 นางสาว เธียรญาดา อุ่นคำ
37 37304 5 17 25 นางสาว สุธิมา ศิริบูรณ์
38 40359 5 17 36 นางสาว วรรณษา เนียมสำโรง