ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 39909 2 11 7 เด็กชาย ธนดล ดาลุนสิม
2 40018 2 13 25 เด็กหญิง กมลพร อ่อนละมัย