ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 39491 2 1 2 เด็กชาย ชัยวัฒน์ นุชิต
2 39506 2 1 17 เด็กชาย ศุภฤกษ์ สุขสิงห์ทอง
3 39924 2 11 21 เด็กชาย อินทณาธร ศิริโภคานนท์
4 39931 2 11 29 เด็กหญิง ชุติมา ทองกระโทก
5 39932 2 11 30 เด็กหญิง ฐานิชา ดึกกระโทก
6 39938 2 11 36 เด็กหญิง บัณฑิตา เละมะดัน
7 39942 2 11 40 เด็กหญิง พิจิตรา ชีโพธิ์
8 39947 2 11 45 เด็กหญิง สุพิชชา ฉัตรสระน้อย
9 39964 2 12 17 เด็กชาย ภูริพิพัฒน์ แซ่อุ้ย
10 37835 4 2 13 นาย อชิระ อินทร์ทิพย์
11 37839 4 2 30 นางสาว ตติยา​ จาริย์
12 37774 4 5 31 นางสาว พัชริดา ภู่ประเสริฐ
13 37776 4 5 32 นางสาว รุ่งรัตน์ สุมาลี
14 37819 4 6 6 นาย ธนดล ยุพากิ่ง
15 38042 4 9 6 นาย นพดล เเดงอิทธิภัค
16 37829 4 15 2 นาย วาณิชย์ เงินบริสุทธิ์
17 37834 4 16 1 นาย อชิตพล กุลรภัสอิษฎา
18 37110 5 5 26 นางสาว ธฤษวรรณ บุญผ่อง
19 37197 5 5 30 นางสาว จิรัชยา สุทธพจนารักษ์
20 37381 5 6 32 นางสาว ญาโณบล ไพดี
21 37391 5 6 33 นางสาว พิมพ์ลพัฒ เจียนมะเริง
22 37000 5 7 6 นาย ปฐมพงศ์ เข้มกลม
23 37096 5 7 10 นาย วรรธนะ วิงสกุล
24 40252 5 7 19 นาย ยศกร บุญล้อม
25 36987 5 7 25 นางสาว อารียา พัฒนจิตวิไล
26 37196 5 7 34 นางสาว กฤษณา บรรจงปรุ
27 36915 5 9 12 นาย ภูศิษฐ์ ธนาศิริเดชานันท์
28 36933 5 9 29 นางสาว ภารดี ธีระวัฒนศิริ
29 36934 5 9 30 นางสาว รวิวรรณ นาควิจิตร
30 36935 5 9 31 นางสาว รุ่งนภา ลาคำสี
31 37015 5 9 35 นางสาว ชวัลรัตน์ ด้วงนิล
32 40274 5 9 44 นางสาว วรวลัญช์ ศุภกรแพ
33 40275 5 9 45 นางสาว ศศิวิมล โนสูงเนิน
34 37021 5 11 23 นางสาว นัชชานันท์ บุญประสาท
35 37028 5 11 25 นางสาว วิสาขา กิ่งงามพริ้ง
36 37213 5 12 30 นางสาว สุพิชชา มีชัย
37 40318 5 14 24 นาย เทพทัต วรรณชาติ
38 37384 5 14 32 นางสาว ธิดาวรรณ พิมสันเทียะ
39 37383 5 17 27 นางสาว ธนัชชา กองสุข