ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40396 1 2 3 เด็กชาย จักรพัฒน์ พิมพ์ศรี
2 40658 1 8 23 เด็กชาย อดิเทพ จิตนุพงศ์
3 40753 1 10 26 เด็กหญิง จิรัชญา กุลี
4 40948 1 14 34 เด็กหญิง นฤมล ทองเขียว
5 39622 2 5 1 เด็กชาย กฤชสร จันทศร
6 39638 2 5 17 เด็กชาย วิษณุศรณ์ ภาคพรม
7 39676 2 6 9 เด็กชาย ณัฐนัย ดีอ่อน
8 39680 2 6 13 เด็กชาย แทนคุณ ทัดวรพงศ์
9 39690 2 6 23 เด็กชาย ภานุรุจ โคตรหมอ
10 39832 2 9 24 เด็กหญิง กมลทิพย์ เวียงสมุทร
11 39845 2 9 36 เด็กหญิง ปิยะภรณ์ เรืออาจ
12 39908 2 11 6 เด็กชาย ธนดล เทวบุตร
13 40095 2 15 8 เด็กชาย นครินทร์ ธัญพิพัฒน์
14 40099 2 15 12 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อุ่นเมือง
15 41115 4 6 46 นางสาว สุจิตรา โถชัย
16 38233 4 10 27 นางสาว ณัฐณิชา จรโคกกรวด
17 38242 4 15 30 นางสาว พิรัชญา รดจันทร์พะเนา
18 38241 4 16 26 นางสาว พิมพ์นิภา ปิยเฉลิมชัย
19 37345 5 10 32 นางสาว พัทธีรา ธัญญเฉลิม