ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 36998 5 6 5 นาย นพรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง
2 36893 5 8 34 นางสาว อพิยดา พินิจวงค์
3 37026 5 8 38 นางสาว วรพิชชา สีสรรพ์
4 37033 5 8 39 นางสาว สุภา คุ้มทองหลาง
5 40267 5 8 45 นางสาว ภูสุดา จินดาบริสุทธิ์
6 37014 5 9 34 นางสาว ชลธิชา แสงสว่าง
7 37031 5 9 37 นางสาว สุธีกานต์ ผันผักแว่น
8 37029 5 15 29 นางสาว สิริรัญยา ศรีจันทร์มะดัน