ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 38255 4 10 9 นาย ทศพร เชยกิ่ง
2 37958 4 13 2 นาย พิมาย ไชยสิงห์
3 37933 4 15 19 นางสาว พรรณษา มุสิกา
4 41268 4 16 37 นางสาว ชรินฎา มาลา
5 41269 4 16 38 นางสาว ภัทรภร พรโสภิณ
6 37940 4 17 18 นางสาว สิริไปรยา จารุวงศ์
7 37075 5 5 25 นางสาว ศิลป์สุภา วงศ์ก่อ
8 40214 5 5 37 นางสาว จุฑามาศ สุรันนา
9 40218 5 5 41 นางสาว ปรียาภรณ์ ทองกระทุ่ม
10 40224 5 5 47 นางสาว อรอุมา ปรากฎดี
11 36972 5 6 24 นางสาว โชติกา ธิติบุณยกร
12 40242 5 6 42 นางสาว วรรณภัทร มะธิมะตุ
13 40243 5 6 43 นางสาว วิชญาพร เนตรทองหลาง
14 36888 5 8 33 นางสาว พัชราพร ชิดกระโทก
15 37292 5 8 41 นางสาว ชุติมา พุ่มเกาะ
16 37065 5 9 38 นางสาว ณัฐธิวรรณ เต็มเมืองปัก
17 37290 5 9 40 นางสาว กิตติญากรณ์ ธนาวัฒนกุล
18 36950 5 14 2 นาย ธนกฤต อินทร์มงคล
19 37244 5 16 15 นางสาว จันทร์ธิภา รอดท่าหอย
20 37250 5 16 16 นางสาว ณัฐสุดา จินดามรกฎ