ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 36872 5 8 12 นาย โสภณวิชญ์ แพทย์มด
2 36988 5 8 18 นาย กฤษฏิ์พงษ์ ณรงค์ฤทธิ์