ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 38264 4 15 11 นาย พิพัฒน์ ไทยงูเหลือม
2 36775 5 5 18 นางสาว สุชาวดี เหลื่อมทองหลาง
3 36839 5 5 20 นางสาว จุฑารัตน์ บวชกระโทก
4 40212 5 5 35 นางสาว กนกววรณ เสาร์ทอง
5 40221 5 5 44 นางสาว พิยดา หะพลรัมย์
6 40222 5 5 45 นางสาว ภรภัทร ผมงาม
7 40246 5 6 46 นางสาว อริศรา กองทองหลาง
8 37173 5 7 11 นาย กฤษณพงค์ บุญพิคำ
9 37107 5 7 29 นางสาว ณัฏชา อุดมศักดิ์
10 37109 5 7 31 นางสาว ธนัชชา ลักษณพรหม
11 37071 5 9 39 นางสาว พิชชาพร ธุระกิจ
12 40276 5 9 46 นางสาว อาภัสรา ดาสูงเนิน
13 37181 5 12 12 นาย พงศธร แก้วนางดี
14 37172 5 15 14 นาย กฤติพงษ์ ผาดจันทึก
15 37190 5 15 16 นาย สันติพล ประจันดุม