ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37865 4 11 9 นาย ธรรมสรณ์ ชวนสุข
2 40213 5 5 36 นางสาว เกวลิน นากระโทก
3 40219 5 5 42 นางสาว ปิยธิดา เยี้ยงกลาง
4 40225 5 6 11 นาย กิตติศักดิ์ นิ้มกระโทก
5 40233 5 6 34 นางสาว กฤติญาภรณ์ ถอยกระโทก
6 40237 5 6 38 นางสาว ฐิติมา สีสนอง
7 40303 5 13 17 นาย ธนพงษ์ สุทธิธนุธรรม
8 37268 5 14 16 นาย ณัฐกิตติ์ ปลาโพธิ์
9 37319 5 14 18 นาย ธนพัต พลสวาย
10 37062 5 14 25 นางสาว จันจิรา กราวกระโทก
11 37103 5 14 28 นางสาว ขวัญหล้า เปี่ยมพร้อม
12 40320 5 14 35 นางสาว ชลธิดา เฉลิมกลาง
13 40321 5 14 36 นางสาว นนทิชา เกิดวิชัย
14 40324 5 14 39 นางสาว สุปรียา จันทร์พรม