ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37676 4 5 1 นาย ธนพัฒน์ สิงโห
2 37689 4 15 1 นาย สุรเกียรติ หวานกระโทก
3 40327 5 15 39 นางสาว ชฎาพร หอมฟุ้ง