ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40496 1 5 1 เด็กชาย กฤต​ฤกษ์ ชาญ​เขตร​ธรรม
2 40540 1 5 45 เด็กหญิง สาวิกา เปลี่ยวกระโทก
3 40579 1 6 37 เด็กหญิง ปุณญิศา จงดี
4 40589 1 6 47 เด็กหญิง อัจจิมา ฉ่างกระโทก
5 40807 1 11 34 เด็กหญิง ปันฑิตา ดีนวนพะเนา
6 40029 2 13 36 เด็กหญิง ปรายฟ้า คชสาร
7 40039 2 13 46 เด็กหญิง อภิสรา พันธุระศรี
8 40063 2 14 23 เด็กชาย สุธิชัย อินช้าง
9 37899 4 6 35 นางสาว ไอริน ชาภักดี
10 38326 4 6 40 นางสาว มณีทิพย์ เทพญวน
11 41123 4 7 16 นาย วงศกร แก้วทะเล
12 37882 4 7 18 นางสาว เจนจิรา เมืองแก้ว
13 37970 4 7 22 นางสาว ณัฏฐณิชา บุญศรี
14 38329 4 8 32 นางสาว วรวรรณ วงษ์อั๋น
15 41273 4 17 13 นาย แทนคุณ ประกายพรรณ
16 36853 5 5 3 นาย จารุเดช โมมขุนทด
17 36861 5 5 4 นาย ปัณณวิชญ์ บาดกลาง
18 36863 5 5 5 นาย พิชชาทร ปุ่มโคกกรวด
19 40253 5 7 40 นางสาว กำลัย อุดร
20 36854 5 9 7 นาย จิระพงษ์ พรหมจรรย์