ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40497 1 5 2 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ไตรจอหอ
2 40516 1 5 21 เด็กชาย ออมทรัพย์ ทวีญาติ
3 40547 1 6 5 เด็กชาย ชัยญพัฒน์ มั่นจิตร
4 40554 1 6 12 เด็กชาย ธีรวุฒิ นามไธสง
5 40559 1 6 17 เด็กชาย เพชรชนก พุทธจันทึก
6 40612 1 7 23 เด็กชาย วงศพัทธ์ พิไชยแพทย์
7 40981 1 15 20 เด็กชาย ศุภกร แป้นวงค์
8 41035 1 16 27 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ปานโตนด
9 39714 2 7 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ดวงซาทม
10 39719 2 7 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ โคตระวีระ
11 39722 2 7 9 เด็กชาย นราวิชญ์ ศรีชมภู
12 39724 2 7 11 เด็กชาย เพชรหฤษฎ์ พลขันธ์
13 39726 2 7 13 เด็กชาย โภคทัต โชติช่วง
14 39727 2 7 14 เด็กชาย มงคล อุดมผลไพบูลย์
15 39728 2 7 15 เด็กชาย รัฐนันท์ ศรีพิทักษ์
16 39729 2 7 16 เด็กชาย วราพงษ์ สมอาษา
17 39730 2 7 17 เด็กชาย ศาสตรา นับกระโทก
18 39732 2 7 19 เด็กชาย สุธินันท์ นนกระโทก
19 39735 2 7 22 เด็กชาย อาชิตะ อยู่อุ่นพะเนา
20 40120 2 15 33 เด็กหญิง เบญญทิพย์ มีทอง