ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40395 1 2 2 เด็กชาย จอห์นนี่ คูริคส์
2 40499 1 5 4 เด็กชาย ชินรัฐ ศรีวิไลกุล
3 40504 1 5 9 เด็กชาย ธนภาคย์ ด่านกระโทก
4 40513 1 5 18 เด็กชาย วรโชติ บุญชำนาญ
5 40543 1 6 1 เด็กชาย กันต์กวี ฮวดขำ
6 40551 1 6 9 เด็กชาย ณัฏฐพงษ์ ทองโคตร
7 40563 1 6 21 เด็กชาย สุรดิษ เชิงกระโทก
8 40605 1 7 16 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ สุขสมัย
9 40610 1 7 21 เด็กชาย ภูรินาท นิใจ
10 40647 1 8 12 เด็กชาย ธนาพัฒน์ สวมขุนทด
11 40707 1 9 25 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ นิ้มกระโทก
12 40740 1 10 13 เด็กชาย ธนาภัทร แผนกระโทก
13 40785 1 11 12 เด็กชาย นาวิน เปลี่ยนกระโทก
14 40821 1 12 1 เด็กชาย กฤตธวัช ดีแล้ว
15 40831 1 12 11 เด็กชาย นัธดา เผือกขวัญนาค
16 40838 1 12 18 เด็กชาย ภาณุศิษฏ์ สีสมบูรณ์
17 40842 1 12 22 เด็กชาย อริญชัย หมั่นมงคลชัย
18 40874 1 13 7 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ใยพันธ์
19 40886 1 13 19 เด็กชาย รชต โลกวิทย์
20 40914 1 13 47 เด็กหญิง อัญชสา จิตรเงิน
21 40968 1 15 7 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ทองจอก
22 40974 1 15 13 เด็กชาย ปฐมพงศ์ กวงขุนทด
23 40982 1 15 21 เด็กชาย อรรถนนท์ อ้วนแก้ว
24 41024 1 16 16 เด็กชาย ภัทรกร กระฉอดนอก
25 41030 1 16 22 เด็กชาย สิรภพ สุชีวะ
26 39685 2 6 18 เด็กชาย นภาดล พุทธจักรศรี
27 39699 2 6 32 เด็กชาย สุรศักดิ์ สิทธิไทย
28 39734 2 7 21 เด็กชาย อภินัทธ์ เผื่อนงูเหลือม
29 39771 2 8 11 เด็กชาย ปภาวิน พระเสมา
30 39773 2 8 13 เด็กชาย ประกาศิต มนปาน
31 39822 2 9 15 เด็กชาย พิชญะ ดวงแสง
32 39876 2 10 21 เด็กชาย สุรสิทธิ์ บุญเครือบ
33 39914 2 11 12 เด็กชาย พีรภัทร สันกลาง
34 39961 2 12 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ เพ็งเกษม
35 39963 2 12 16 เด็กชาย ภูรินทร์ นิทารัมย์
36 39969 2 12 22 เด็กชาย อนรรถกฤต ยนต์สันเทียะ
37 39996 2 13 3 เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ โนนโพธิ์
38 39997 2 13 4 เด็กชาย ณฐพัฒน์ ขวาไทย
39 40014 2 13 21 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ไทยพันธ์
40 40043 2 14 3 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ชิ้นทอง
41 40045 2 14 5 เด็กชาย ทินพัฒน์ จัดงูเหลือม
42 40089 2 15 2 เด็กชาย คุณานนต์ คงขาว
43 40098 2 15 11 เด็กชาย ปรัชญา อาสาชัย
44 40140 2 16 6 เด็กชาย จีระภูวัฒน์ สิทธิณรงค์
45 37861 4 4 1 นาย ฐาปกรณ์พล กริดกระโทก
46 41161 4 8 45 นางสาว อรปรียา ดบขุนทด
47 37944 4 10 2 นาย กฤตภัค คล่าโชคชัย
48 38219 4 12 8 นาย รัฐพงษ์ ไวแก้วศูนย์
49 37963 4 13 3 นาย สิริรัฐ บ้านกระโทก
50 38009 4 13 6 นาย อธิวัฒน์ แผละกระโทก
51 38024 4 13 21 นางสาว รุ่งรวิน ชูจอหอ
52 37953 4 14 6 นาย ณัฐสิทธิ์ ดีราชรัมย์
53 37997 4 14 9 นาย นันทวัฒน์ สกุลทองดี
54 38164 4 16 3 นาย ชนะศึก บุญอยู่
55 41261 4 16 11 นาย สหรัฐ เยาวพันธ์
56 38040 4 17 8 นาย ธนาชัย ชื่นเฉลา
57 36949 5 5 8 นาย ธนกร ทองพิมาย
58 37314 5 6 10 นาย ชีวานนท์ ดอกกระโทก
59 35839 5 7 1 นาย ชัชวาล เจิมทองหลาง
60 37036 5 13 3 นาย จิราวัจน์ วิลัยกรวด