ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40552 1 6 10 เด็กชาย ณัฏฐภัคร พุทธา
2 40611 1 7 22 เด็กชาย รติกร นาคกระโทก
3 40617 1 7 28 เด็กหญิง กฤติยา ดารุณฉิม
4 40848 1 12 28 เด็กหญิง ณภัทร อินอ่อน
5 40856 1 12 36 เด็กหญิง พิชญ์สินี ปานทะเล
6 39883 2 10 29 เด็กหญิง ชนมล แซะจอหอ
7 39886 2 10 31 เด็กหญิง ณัฏฐพร แสนคํามี
8 39898 2 10 43 เด็กหญิง วาสิตา นวลสวาย
9 40003 2 13 10 เด็กชาย ธีรพัฒชัย เรืองกระโทก
10 40011 2 13 18 เด็กชาย ภูวนาฐ เกื้อสง
11 36825 5 9 4 นาย ทยากร ไชยสิทธิ์
12 36832 5 9 6 นาย อธิพัชร์ รุ่งศิริธนวัฒน์
13 36897 5 9 8 นาย กิตติชัย นารีนุช
14 36900 5 9 9 นาย จิรวัฒน์ ดำรงอัครกุล
15 36808 5 9 20 นางสาว ธันยารัตน์ กว้างไธสง
16 36876 5 9 22 นางสาว จันทรกานต์ ก้อนทอง
17 36883 5 9 24 นางสาว ปทิตตา กิตติเวทยานุสรณ์
18 36929 5 9 27 นางสาว พิชชาพร ศรีนอเนตร
19 36931 5 9 28 นางสาว ภัทรธิดา ปัตถะมา
20 36824 5 12 2 นาย ณฐกร ขาววิเศษ