ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40471 1 4 1 เด็กชาย กันทรากร จงคอยกลาง
2 40472 1 4 2 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ทวีสุขมงคลชัย
3 40473 1 4 3 เด็กชาย เกษม ฤทธิวงษ์
4 40474 1 4 4 เด็กชาย ณฐกร คูกเลอร์
5 40475 1 4 5 เด็กชาย ธนโชติ วิภูษณะ
6 40476 1 4 6 เด็กชาย ธนพัชร แมนเมธี
7 40477 1 4 7 เด็กชาย ธนภัทร โกรกสำโรง
8 40478 1 4 8 เด็กชาย ธนภัทร ไทยเทียม
9 40479 1 4 9 เด็กชาย ธราเทพ ศิริรวง
10 40480 1 4 10 เด็กชาย นรภัทร สุวรรณบุบผา
11 40481 1 4 11 เด็กชาย ปรมัตถ์ เที่ยงกระโทก
12 40482 1 4 12 เด็กชาย อดิศักดิ์ ทิศกระโทก
13 40483 1 4 13 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มีประยูรวงษ์
14 40484 1 4 14 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เฉลิมภาร
15 40485 1 4 15 เด็กหญิง จันทกานต์ เที่ยงกระโทก
16 40486 1 4 16 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี จันทร์ป่า
17 40487 1 4 17 เด็กหญิง ทักษพร ประจวบสุข
18 40488 1 4 18 เด็กหญิง ทิฆัมภรณ์ เชิญกระโทก
19 40489 1 4 19 เด็กหญิง ปุญรวิภา เอี่ยมอำไพ
20 40490 1 4 20 เด็กหญิง มาติกา จันทร์ประกอบ
21 40491 1 4 21 เด็กหญิง วริศรา ดอกทุเรียน
22 40492 1 4 22 เด็กหญิง เวธกา พงษ์พิมาย
23 40493 1 4 23 เด็กหญิง สุพิชญา แคะมะดัน
24 40494 1 4 24 เด็กหญิง อธิชนัน พงษา
25 40495 1 4 25 เด็กหญิง อธิติยา สุทธิศักดิ์