ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 36718 5 1 1 นาย บารมี ฉิ่งสูงเนิน
2 36719 5 1 2 นาย ปุรพล พิลาสมบัติ
3 36721 5 1 3 นาย รัชพล แก่นทองหลาง
4 36726 5 1 6 นาย สุรเชษฐ์ ปิ่นหอม
5 36727 5 1 7 นาย อนวัช ด่านกระโทก
6 36729 5 1 8 นาย อมรเทพ ประสิทธิ์
7 36730 5 1 9 นาย อาชวิน ศุภนิทัศนาภร
8 36851 5 1 10 นาย กฤติน คิดรอบ
9 36856 5 1 11 นาย นรุตม์ ประสงค์สุธน
10 36869 5 1 12 นาย ศรัณย์ ยอดมณี
11 36731 5 1 13 นางสาว จิราพัชร ตากิ่มนอก
12 36733 5 1 14 นางสาว เจนจุฬา คงพัวะ
13 36735 5 1 15 นางสาว ประภัสสร เสรี
14 36737 5 1 16 นางสาว พิมพ์สุภัค ม่วงพะเนาว์
15 36738 5 1 17 นางสาว ภรณ์สุชาดา อภิพลภคสิทธิ์
16 36739 5 1 18 นางสาว สาริศา สว่างศรี
17 36740 5 1 19 นางสาว อารีรัตน์ ภุมรินทร์
18 36774 5 1 20 นางสาว สิริมนต์ เสาระโส
19 36801 5 1 21 นางสาว กฤตพร หอมกำปัง
20 36809 5 1 22 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ สมนอก
21 36815 5 1 23 นางสาว รัตนาพร ยุทธโยธิน
22 36841 5 1 24 นางสาว นันทภัค อรุณเรื่อ
23 36880 5 1 25 นางสาว ณัชชา สังเกตุ
24 36882 5 1 26 นางสาว ทิฆัมพร แทงตลาด
25 40182 5 1 27 นางสาว กุลธิดา เกตุวิฑูรย์
26 40183 5 1 28 นางสาว ชาลิษา แหวนทองคำ
27 40184 5 1 29 นางสาว ปิยธิดา ปลาโพธิ์
28 40185 5 1 30 นางสาว สตรีรัตน์ เดือดขุนทด