ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37672 4 1 1 นาย เขมชาติ วงศ์จรัสรวี
2 37681 4 1 4 นาย ปารมีย์ หริ่งกระโทก
3 37682 4 1 5 นาย พงษกร ทิพย์รักษา
4 37685 4 1 6 นาย วชิรวิทย์ สุดกลาง
5 37686 4 1 7 นาย วิศลย์ ลำใย
6 37711 4 2 1 นาย ธนายุทธ อโนรี
7 37716 4 2 4 นาย พงศกร จงเพ็งกลาง
8 37719 4 2 6 นาย ภัทรภณ จิตต์ขวัญ
9 37785 4 2 11 นาย เป็น​เอก​ ศิลป​สาย​
10 37788 4 2 12 นาย วิทวัส ศิลปสิทธิ์
11 41065 4 2 16 นาย ชนกันต์ กระจายโภชน์
12 37704 4 3 2 นาย ก่อลาภ เนตรนางรอง
13 37751 4 3 9 นาย พชรพล โสภา
14 37759 4 3 14 นาย อัครเดช วัฒนอิศรานุกูล
15 37791 4 3 15 นาย ษรวิชญ์ สุรียธนาภาส
16 37859 4 3 16 นาย ชนาธิป โสภณ
17 41071 4 3 17 นาย กันต์กวี พิพัฒน์เสวิกุล
18 37864 4 4 2 นาย ธนกฤต บุนยงค์
19 37998 4 4 4 นาย บูรณภัส มนอยู่พะเนาว์
20 38008 4 4 5 นาย สนธยา ดำกลาง
21 38166 4 4 7 นาย ณัฐพงษ์ แซ่โค้ว
22 39485 4 4 8 นาย ณัฏฐชัย สิทธิเมา
23 41078 4 4 9 นาย กชพงษ์ คงเมือง
24 41080 4 4 11 นาย ติณณภพ โดคตรคันทา
25 41083 4 4 14 นาย ปุญญพัฒน์ โพธิ์โต
26 41084 4 4 15 นาย ปุณญพัฒน์ จันสุรินทร์
27 37927 4 4 24 นางสาว ประวีณมัย แก้วคำ
28 37676 4 5 1 นาย ธนพัฒน์ สิงโห
29 37677 4 5 2 นาย ธนัท หิรัญชาติ
30 37703 4 5 3 นาย กฤติน ศิริบุญนภา
31 37708 4 5 4 นาย ฐิติวุฒน์ โสวภาค
32 37725 4 5 6 นาย ศุภวิชญ์ แสงทอง
33 37745 4 5 7 นาย โชติพนธ์ จันทร์ปัญญา
34 37753 4 5 8 นาย รัชต์พงษ์ ธัญญสุธาพงศ์
35 37830 4 5 12 นาย วิชชากร เฉียบกระโทก
36 37870 4 5 16 นาย ปุณณภพ แก้วพะไล
37 37872 4 5 17 นาย ภีรภัทร อัศวรัตนาวิกูล
38 38119 4 5 22 นาย ชิษณุพงศ์ ลีลาไพบูลย์
39 38170 4 5 23 นาย นราวิชญ์ วัฒนกุล
40 41098 4 5 25 นาย คณาธิป โลมเมือง
41 41099 4 5 26 นาย ญาณพัฒน์ ผองสูงเนิน
42 37841 4 5 36 นางสาว ธวัลหทัย ไชยเหง้า
43 37760 4 6 3 นาย อานนท์ สำกลาง
44 37869 4 6 10 นาย ปาณัสม์ คำโสภา
45 37901 4 6 11 นาย จิรายุ ชมภูศรี
46 37910 4 6 12 นาย ภัทรวงศ์ ครุฑธานุชาติ
47 37916 4 6 13 นาย ศุภสิทธิ์ ล้วนศรี
48 37995 4 6 16 นาย ณัฐวิชช์ เลิศธนันพงศ์
49 38124 4 6 18 นาย ธนชาติ ประภาสะโนบล
50 38180 4 6 20 นาย วีรมาศ งามสมทรัพย์
51 38265 4 6 21 นาย วฤทธิณัท จิตรเกาะ
52 41107 4 6 23 นาย ณัฏฐ์ชัย สิทธิสมรฤทธิ์
53 37787 4 7 2 นาย ภูมิรพี ชาติเหมาะ
54 38087 4 7 5 นาย ภาณุ แก้วประเสริฐ
55 38214 4 7 6 นาย พัฒนากร ครากกระโทก
56 38296 4 7 7 นาย ธนกฤต บุญญพิธยางกูร
57 38301 4 7 8 นาย ปฐวี ธนัทโรจนกุล
58 41116 4 7 9 นาย ทีภากร ชวดสลุง
59 41117 4 7 10 นาย ธนเกียรติ ถนอมธรรม
60 41118 4 7 11 นาย ธนวัฒน์ วังนาดี
61 41125 4 7 34 นางสาว ฑิฆัมพร สายสมคุณ
62 41137 4 7 46 นางสาว อาทิติยา ศรีจันทร์พิทักษ์
63 37867 4 8 2 นาย นทีธร กู้พิมาย
64 37957 4 8 3 นาย พศิน หงษานุภรักษ์
65 38182 4 8 7 นาย สุเมธา พวงทอง
66 41139 4 8 8 นาย จิรภัทร ขวัญมา
67 41146 4 8 15 นาย ศรราม พูนนิลรัตน์
68 41147 4 8 16 นาย สวิตต์ รุ่งสว่าง
69 38324 4 8 31 นางสาว พิมพ์ชนก เปลกระโทก
70 37746 4 9 1 นาย ธนกฤษ ผาดกระโทก
71 37996 4 9 5 นาย ธนาพงศ์ โตกุลกิตติพัฒน์
72 38080 4 9 7 นาย ชัยภัทร ศรีสมฤทธิ์
73 38123 4 9 8 นาย เทพบดี สุบงกต
74 41163 4 9 12 นาย กิตติศักดิ์ ศรีด้วง
75 41164 4 9 13 นาย ชยธวัช รักษาราช
76 41165 4 9 14 นาย ณัฐภูมิ เกมกลาง
77 41176 4 9 40 นางสาว พาณิภัค อ่วมอิ่ม
78 41179 4 9 43 นางสาว วรรณวิษา ภู่ภิรมย์
79 37907 4 10 1 นาย พงศภัค กิตติวีรพล
80 38162 4 10 5 นาย จิรายุ เสาพะเนา
81 38203 4 10 7 นาย กฤษณ์ เอนกวิพุธกุล
82 38246 4 10 8 นาย กรกฤษณ์ ปราบภัย
83 41189 4 10 16 นาย ปัญญา จงจอหอ
84 41197 4 10 36 นางสาว พิชชาภา จรรยา
85 37673 4 11 1 นาย ชาญณรงค์ วังราช
86 37818 4 11 3 นาย ธนกฤต วงษ์ชาลี
87 37878 4 11 11 นาย สุรวีร์ กิ่งงามพริ้ง
88 37908 4 11 12 นาย พิสิฐ เพลงกระโทก
89 37912 4 11 13 นาย ภูเบศ อุเทนสุต
90 37954 4 11 14 นาย ทัตเทพ บูรณะปรีชา
91 38133 4 11 18 นาย ภูมิเพชร นิลรัตน์
92 38138 4 11 19 นาย อชิรวิทย์ สรวยสุวรรณ์
93 38309 4 11 22 นาย อภิชนม์ เมฆฉาย
94 41203 4 11 24 นาย ปวรุตม์ หนูทิพน์
95 37911 4 12 1 นาย ภาคภูมิ ชำนาญกิจ
96 38023 4 12 21 นางสาว รัศมี แป้นทะเล
97 38001 4 13 4 นาย ปัณณวัฒน์ วิริยโยธิน
98 38090 4 13 10 นาย ศรณรินทร์ เครือนาค
99 38139 4 13 12 นาย อุดมศักดิ์ เชิดพุดซา
100 38222 4 13 14 นาย สุรศักดิ์ แป้นคนโท
101 38259 4 13 16 นาย นรากร พูนสูงเนิน
102 38102 4 13 23 นางสาว ธิดาญา วรุณโรจน์
103 37900 4 14 4 นาย จิรภัทร จิตรจันทึก
104 37946 4 14 5 นาย กฤตเมธ ทิมพรมราช
105 38292 4 14 16 นาย ชยานนท์ ม้วนโคกสูง
106 38300 4 14 17 นาย นวพล บุตรไชย
107 38308 4 14 18 นาย อชิระ อึ้งสกุล
108 41238 4 14 21 นาย จิรภัทร กองฟู
109 37909 4 15 5 นาย พีรพัฒน์ เลิศจะบก
110 38172 4 15 9 นาย ปวินท์รัตน์ อินตางาม
111 41249 4 15 12 นาย ณภัทร วอกลาง
112 38140 4 15 26 นางสาว เกศรินทร์ ทวีชาติ
113 38208 4 16 4 นาย เจตนิพัทธ์ หอยสังข์
114 38215 4 16 5 นาย ภรภัทร เงินโพธิ์
115 41262 4 16 12 นาย อดิศร เทากระโทก
116 37816 4 17 2 นาย ดิษยพัฒฌ์ พวงมั่ง
117 38040 4 17 8 นาย ธนาชัย ชื่นเฉลา
118 38299 4 17 11 นาย นพชัย การถาง
119 41064 4 17 12 นาย เศรษฐพงษ์ ขาวจันทร์
120 36722 5 1 4 นาย วัชรมัย จันทวาลย์
121 36723 5 1 5 นาย เวธน์วศิน แสงจันทร์
122 36783 5 2 9 นาย ไชยพงศ์ หมื่นสวัสดิกูร
123 36826 5 2 16 นาย เทียนบดี เจริญสุข
124 36829 5 2 17 นาย พันธวัธน์ สัตรัตนเศรษฐ์
125 40186 5 2 21 นาย ชยากร นามสนธ์
126 40187 5 2 22 นาย บุษกล จำนงค์นอก
127 36755 5 3 5 นาย ศักศรี กาญจนะคช
128 36795 5 3 10 นาย พุฒิเมธ พรหมสุทธิ์
129 37126 5 3 15 นาย กฤชวิน ศรีใส
130 36720 5 4 1 นาย รชต ป้อมกฤษณ์
131 37010 5 4 5 นาย อรรคเดช ปานอุทัย
132 37053 5 4 6 นาย สหรัถ ธรรมราษฎร์
133 37087 5 4 7 นาย ชิษณุพงศ์ อยู่อุ่นพะเนา
134 37089 5 4 8 นาย ณัฏฐนันท์ บุนนท์
135 37090 5 4 9 นาย ธนกฤต แหวนแก้ว
136 40197 5 4 14 นาย คมสันต์ จักรแก้ว
137 40198 5 4 15 นาย ชนาทร เลือดสงคราม
138 36794 5 5 1 นาย พีรพัฒน์ พงศ์การุณ
139 36914 5 5 6 นาย ภูมิ สุพยากรณ์
140 36993 5 5 9 นาย ณัฐพงศ์ ชยภพ
141 37001 5 5 11 นาย ปราชญ์ชนา วงศ์คำสาย
142 37283 5 5 15 นาย รัชพล วรพันธ์
143 37100 5 6 6 นาย สิงหา มีมุ่งธรรม
144 37279 5 6 9 นาย บุญญฤทธิ์ ถินจะบก
145 41294 5 6 19 นาย ณัฐนันท์ แก่นกระโทก
146 36725 5 7 2 นาย เศรษฐา ศิลาทอง
147 36896 5 7 3 นาย กษิดิษ สิงห์แสง
148 36898 5 7 4 นาย จักรพงศ์ คำพิลา
149 37007 5 7 7 นาย สุรวิทย์ มุ่งดี
150 40248 5 7 15 นาย จิรายุทธ ป่วงกระโทก
151 36728 5 8 3 นาย อภิรักษ์ กับกระโทก
152 36852 5 8 6 นาย กายสิทธิ์ ปัญญาณรงค์
153 36864 5 8 8 นาย ภูมิรพี ศรีพิทักษ์
154 36870 5 8 11 นาย สุประวีณ์ บอนขุนทด
155 36911 5 8 15 นาย พุฒิเมธ บุตรเงิน
156 36913 5 8 16 นาย ภูผา บุญเทียม
157 36994 5 8 19 นาย ณัฐวุฒิ ชอบสวน
158 37050 5 8 20 นาย ลิขิต มุ่งเบียดกลาง
159 37178 5 8 21 นาย ณัฏฐกิตติ์ แน่นกระโทก
160 36752 5 9 3 นาย วิกรม มั่นพิริยะ
161 36902 5 9 10 นาย ณัฐวุฒิ แก้วดี
162 36904 5 9 11 นาย ธีรพงษ์ ดีจันทึก
163 37005 5 9 15 นาย ยศสวิน ฤทธี
164 40269 5 9 17 นาย ภัทรดนัย จันทรังษี
165 36945 5 10 2 นาย ณภัทร บุญมา
166 36991 5 10 3 นาย ชัยเจริญพล สินสมุทร์
167 37040 5 10 4 นาย ธนกฤต แจ้งสุข
168 37047 5 10 7 นาย ปัญญาชุน แก้วสุวรรณ์
169 37149 5 10 12 นาย หนึ่งเดียว ดีจอหอ
170 40277 5 10 13 นาย จิรันธนิน หาญสุทธิชัย
171 40278 5 10 14 นาย เจษฏากร รายณะสุข
172 40279 5 10 15 นาย ชาญชัย ทิมทวด
173 40280 5 10 16 นาย ณรงค์ศักดิ์ นภาพร
174 36837 5 10 20 นางสาว กรพรรณพลอย กลุ่มกระโทก
175 36827 5 11 1 นาย ธัชพล เที่ยงตรง
176 36990 5 11 4 นาย กิตติพงษ์ พิมุขธารา
177 37009 5 11 5 นาย อภิรักษ์ เจียนจอหอ
178 37011 5 11 6 นาย ไอศูรย์ ศรีประดิษฐ์
179 37226 5 11 11 นาย ปิยนันท์ บุนนาค
180 37229 5 11 12 นาย ภัทรพล แสนทวีสุข
181 40290 5 11 15 นาย พิชิตชัย รักษาราช
182 36942 5 12 3 นาย กฤษฎา ตันสุวรรณ
183 37002 5 12 6 นาย พรพิพัฒน์ สมบูรณ์
184 37130 5 12 10 นาย ครรชิต เตียนพลกรัง
185 37146 5 12 11 นาย ศรราม บุญเทียม
186 37317 5 12 14 นาย ธนกฤต นิธิศเกรียงไกร
187 37360 5 12 17 นาย ชิษณุพงศ์ คงนอก
188 37204 5 12 27 นางสาว เบญญาภา ละวะใจ
189 37208 5 12 28 นางสาว ภคพร จันทิพงษ์
190 37218 5 13 9 นาย ฉัชชพล คงมงคล
191 37232 5 13 10 นาย ภูวิสิฏฐ์ ศรัณย์อุทะกะ
192 37269 5 13 11 นาย ณัฐพล หน่ายโคกสูง
193 40304 5 13 18 นาย ธนพัฒน์ ขาวมะเริง
194 40309 5 13 23 นาย วีรศรุต ฤทธิ์หมุน
195 40317 5 13 39 นางสาว ศศิวิมล มะโนมัย
196 36955 5 14 3 นาย พิชญะ วชิรานุมากุล
197 36992 5 14 5 นาย ฐีรวัฒน์ ด่านกองหมื่น
198 37052 5 14 6 นาย วรินทร แบบกระโทก
199 37174 5 14 10 นาย จรูญวิทย์ จันทร์ศิริสุข
200 37287 5 14 17 นาย อิทธิพล สันตะพันธ์
201 37324 5 14 19 นาย พงศกร นพสุวรรณ์
202 37372 5 14 22 นาย ศุภฤกษ์ คล้ายโอภาส
203 37247 5 14 30 นางสาว ณัฐธิมาภรณ์ ม่วงมิตร
204 40323 5 14 38 นางสาว รุ่งฤดี น้อยคำเมือง
205 36905 5 15 4 นาย ธีรภัทร ศรีฮาด
206 37006 5 15 8 นาย สิทธิชัย ฝายจะโป๊ะ
207 37088 5 15 12 นาย ฐาปณภูมิต์ ยิ่งสิทธิ์สิริ
208 37179 5 15 15 นาย ณัฐพงศ์ เทียนสันเทียะ
209 37237 5 15 18 นาย ศุภวัฒน์ แพสอาด
210 37241 5 15 19 นาย อภิรักษ์ นุ่นทอง
211 37333 5 15 25 นาย อังคูณ เผยกลาง
212 37207 5 15 37 นางสาว พรรณรัตน์ แฝงเมืองครุธ
213 37211 5 15 38 นางสาว วิราวรรณ เทียนแก้ว
214 37264 5 16 3 นาย กวีพงศ์ นุชพุ่ม
215 37315 5 16 4 นาย ณธน พญาจามีกร
216 37318 5 16 5 นาย ธนพงษ์ ภู่จินดา
217 40334 5 16 31 นางสาว ปิยดา เเพทย์เกาะ
218 37221 5 17 7 นาย ธนพ สุขสนธิสมบูรณ์
219 37271 5 17 10 นาย ตุลธรรม ศรีฉาย
220 40344 5 17 13 นาย คุณธรรม เมฆวัฒนสกุล
221 40345 5 17 14 นาย เจษฎา เจริญพิทักษ์