ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40382 1 1 19 เด็กชาย พีรพัฒน์ ไวยสุขศรี
2 40385 1 1 22 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พูนศรี
3 40387 1 1 24 เด็กหญิง พิมพ์มาดา หนูกระโทก
4 40393 1 1 30 เด็กหญิง อาชิวราท์ ดงกระโทก
5 40531 1 5 36 เด็กหญิง พิรดาภร ปลั่งกระโทก
6 40743 1 10 16 เด็กชาย นทมงคล แสงศุภวรรธน์
7 40782 1 11 9 เด็กชาย ธนพงศ์ เปลื้องกระโทก
8 40823 1 12 3 เด็กชาย ณภัทร ศรนุวัตร
9 40837 1 12 17 เด็กชาย ภาคิน ครูเกษตร
10 40840 1 12 20 เด็กชาย วงศธร ทองวิเศษ
11 40872 1 13 5 เด็กชาย ณภัทร ดังใหม่
12 40873 1 13 6 เด็กชาย ณรงศักดิ์ บุญล้อม
13 40881 1 13 14 เด็กชาย นฤชิต สวยกลาง
14 40885 1 13 18 เด็กชาย ยศกร โชติธรรรมวาทิน
15 40888 1 13 21 เด็กชาย สุรวิศ ทิพย์อักษร
16 40893 1 13 26 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ตั้งดวงดี
17 40903 1 13 36 เด็กหญิง ประภาศิริ เข็มทอง
18 40909 1 13 42 เด็กหญิง วราภัสร์ คัมภิรา
19 40963 1 15 2 เด็กชาย จตุรภัทร บุญยะพานะพงศ์
20 40966 1 15 5 เด็กชาย ชยพร ปลักกระโทก
21 40970 1 15 9 เด็กชาย ธนานันท์ แพทย์กระโทก
22 40977 1 15 16 เด็กชาย ภูริพัฒร์ เจ็กแตงพะเนา
23 40978 1 15 17 เด็กชาย วรโชติ นิลบัวลา
24 41009 1 16 1 เด็กชาย กันตวัฒน์ กางโคกกรวด
25 41010 1 16 2 เด็กชาย กีรติ มีจิตรเจริญ
26 41018 1 16 10 เด็กชาย ธีรภัทร์ สิริพงศ์พันธ์
27 41020 1 16 12 เด็กชาย นวมินทร์ เลิศวิริยะภาคิน
28 41038 1 16 30 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญเริง
29 39655 2 5 34 เด็กหญิง พชรพร วิชัยศึก