ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40397 1 2 4 เด็กชาย ณฐกร พันธุฟัก
2 40398 1 2 5 เด็กชาย ณภัทร เพ็ชรเเก้ว
3 40401 1 2 8 เด็กชาย ทรงกร ไสวชัยศรี
4 40402 1 2 9 เด็กชาย ทรงกฤต ไสวชัยศรี
5 40446 1 3 14 เด็กชาย พิชยะ ไชยบุตร
6 40822 1 12 2 เด็กชาย จิรพันธ์ เสาสูงยาง
7 40839 1 12 19 เด็กชาย ภูธน เจือจันทร์
8 40868 1 13 1 เด็กชาย กัณฑ์กวี พรหมประสิทธิ์
9 40928 1 14 14 เด็กชาย ธนภัทร กุลสิโต
10 40969 1 15 8 เด็กชาย ณัฐภัทร ปลื้มสูงเนิน
11 39625 2 5 4 เด็กชาย ชิติพัทธ์ ชูเกษ
12 39632 2 5 11 เด็กชาย ปัณณธร ประมวลทรัพย์
13 39641 2 5 20 เด็กชาย อภิวิชญ์ ม่วงนวล
14 39668 2 6 1 เด็กชาย กรวิวัฒน์ นิรันดร์ปกรณ์
15 39673 2 6 6 เด็กชาย ณประพัทธิ์ สุขสมัย
16 39684 2 6 17 เด็กชาย นนทพัทธ์ ชุ่มเมืองปัก
17 39688 2 6 21 เด็กชาย ภาธรธฤต ดุลยติธรรม
18 39691 2 6 24 เด็กชาย ภูริภัทร ท้าวนอก
19 39695 2 6 28 เด็กชาย วีรภาพ มลิวัลย์
20 39697 2 6 30 เด็กชาย ศิวกร สกลรัตน์
21 40143 2 16 9 เด็กชาย แทนคุณ คล้ายนาค
22 40156 2 16 21 เด็กชาย วราวุฒิ กุดกระโทก
23 38120 4 4 6 นาย ฐิติชญากร วงศ์วิชยาภรณ์
24 37896 4 5 43 นางสาว ศุภิสรา สุกเสริม
25 37887 4 7 19 นางสาว นันทิพร ใช้ฮั้วเจริญ
26 41167 4 9 16 นาย ปก ทรงกิติรัตน์
27 38152 4 9 27 นางสาว สิตานน กลิ่นจันทร์
28 38129 4 10 4 นาย ธีรัช ด่านกระโทก
29 38121 4 12 3 นาย ณัฐดนัย ดีการนา
30 38131 4 12 5 นาย ปฏิพัทธ์ แซงทะเล
31 41208 4 12 11 นาย ณัฐชนน แซ่โลว
32 37875 4 14 3 นาย วรวัฒน์ พรหมคุณ
33 37266 5 6 8 นาย ชยามร แก้วเมืองกลาง
34 37045 5 7 9 นาย นาวิน นิลบัวลา
35 37187 5 7 12 นาย วาคิม นิลบัวลา
36 36862 5 8 7 นาย พนา ณ วันทุ
37 36995 5 9 13 นาย ทินภัทร จันทรา
38 37041 5 10 5 นาย ธนดล แก้วพินิจ
39 37183 5 11 10 นาย พสิษฐ์ มานอก
40 37128 5 14 8 นาย ก้องภัค ปิ่นกระจาย