ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 37712 4 2 2 นาย ธัญกร คันธศักดิ์ศิริ
2 37713 4 2 3 นาย ธิติ สาวสายออ
3 37717 4 2 5 นาย พลาธิป พรมมร
4 37721 4 2 7 นาย เมธาพัฒน์ เรืองวราพรภัทร์
5 37742 4 2 8 นาย กฤติน ปานวงษ์
6 37747 4 2 9 นาย ธนกิจ วิจิตร
7 37754 4 2 10 นาย ศักดิ์ดา โค้วเจริญ
8 37786 4 2 12 นาย กานต์พิธาน แจ่มงามวลัญช์โชค
9 37835 4 2 13 นาย อชิระ อินทร์ทิพย์
10 41063 4 2 14 นาย กันตพงศ์ ฆ้องเดช
11 41066 4 2 17 นาย ธนกฤต ม่วงรักษ์
12 37728 4 2 18 นางสาว ญาณภัทร บุญเพิ่ม
13 37731 4 2 19 นางสาว ณัฐกานต์ ปลื้มสูงเนิน
14 37738 4 2 20 นางสาว มัญธนา แก้วตั้ง
15 37739 4 2 21 นางสาว รมิตา โพธิจักร์
16 37740 4 2 22 นางสาว สุรัญชญา เขื่อนทอง
17 37765 4 2 23 นางสาว ณัฐวรรณ ปลื้มสูงเนิน
18 37768 4 2 24 นางสาว นพมาศ บุญดี
19 37770 4 2 25 นางสาว นารีรัตน์ คงเป็นนิจ
20 37773 4 2 26 นางสาว พัชชาพร เทียนขำ
21 37778 4 2 27 นางสาว ศุภรดา จริยวัฒนสุข
22 37801 4 2 28 นางสาว ณิชา ป้องมิตรอมรา
23 37807 4 2 29 นางสาว ปาณิศา ภัทรกิตติภากรณ์
24 37839 4 2 30 นางสาว ตติยา​ จาริย์
25 37941 4 2 31 นางสาว สุภชา สาระคาม
26 41068 4 2 33 นางสาว ณัฐภัทร พรมยกบัตร์
27 41069 4 2 34 นางสาว ธนียา ไชยสาร
28 41070 4 2 35 นางสาว นันทิชา ศรีตะวัน