ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 38775 4 5 16 นางสาว ลักษิกา บัวกระโทก
2 38874 4 13 25 นางสาว สโรชา หารินใส
3 42065 4 15 40 นางสาว สุภัชชา บัวสาลี
4 37722 5 5 5 นาย วชิรวิทย์ จันทร์อินทร์
5 37854 5 6 32 นางสาว อรัญญา ฆ้องลา
6 38062 5 7 25 นางสาว ธัญสินี ศรีสุพรรณ
7 38104 5 7 26 นางสาว นพภัสสร สารบาญ
8 38197 5 7 29 นางสาว ศศินันท์ โอภาโส
9 41126 5 7 35 นางสาว ดรุณวรรณ ศรีสกุล
10 41127 5 7 36 นางสาว นันทกานต์ อยู่เจริญ
11 41128 5 7 37 นางสาว บุษราภรณ์ กลิ่นพิมาย
12 41130 5 7 39 นางสาว ปัณณพร อารยะพงศ์
13 41133 5 7 42 นางสาว วิลาสินี นนทะ
14 41135 5 7 44 นางสาว ศรา บุรีนอก
15 37104 5 10 18 นางสาว ชลิตภากร ภู่โกสีย์
16 37369 5 14 2 นาย รัตนเชษฐ์ คณะหมื่นไวย
17 38055 5 14 26 นางสาว กรกช ใจกระจ่าง
18 38228 5 14 31 นางสาว จีราวดี ลับดีพะเนาว์
19 38181 5 15 9 นาย ศาสตร์ศิลป์ มดแสง
20 37837 5 15 15 นางสาว ชรินทร์รัตน์ กลิ่นเจริญ
21 37933 5 15 18 นางสาว พรรณษา มุสิกา
22 38185 5 15 27 นางสาว ขัตติยาภรณ์ หาญทองหลาง
23 38321 5 15 34 นางสาว ปิยะภรณ์ ไม้พลวง
24 38069 5 16 14 นางสาว โศภิต เชิดสูงเนิน
25 38070 5 16 15 นางสาว สิตาวรรณ์ ทองจันทร์
26 41264 5 16 32 นางสาว กาญจน์กล้า วู