ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41589 1 8 38 เด็กหญิง มนัญชยา แจ้งจบ
2 41740 1 12 29 เด็กหญิง นันทัชพร เดิมกะฮาด
3 41766 1 13 15 เด็กชาย วสุพล รัตนวงศ์
4 42036 4 11 38 นางสาว พีรัล สีกันชัย
5 38743 4 15 7 นาย ชินพัฒน์ กลางสวัสดิ์
6 41121 5 7 14 นาย พสิษฐ์ นาคดิลก
7 38053 5 8 4 นาย อนุมาส อ่อนมะลัง
8 41140 5 8 8 นาย ชนาธิป สิทธิสุธี
9 41141 5 8 9 นาย ธัญเทพ รู้การนา
10 37771 5 11 26 นางสาว นิชานันท์ ดัดขุนทด
11 41265 5 16 33 นางสาว จิณณพัตร บุตรศรี