ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41786 1 13 35 เด็กหญิง วรกมล เอื้อสุรีย์
2 41787 1 13 36 เด็กหญิง วศินี เงินโพธิ์
3 40672 2 8 36 เด็กหญิง วรดา วงศ์มะเริง
4 40918 2 14 4 เด็กชาย กิตติพศ รักมิตร
5 40921 2 14 7 เด็กชาย เจริญชัย ดงกระโทก
6 40922 2 14 8 เด็กชาย ฉัตรดนัย โพธิ์ศรี
7 40925 2 14 11 เด็กชาย ถาวร ก่อกระโทก
8 40927 2 14 13 เด็กชาย ธนกฤต กวดกระโทก
9 40929 2 14 15 เด็กชาย นาคินทร์ ประดับ
10 40933 2 14 19 เด็กชาย ศิริวัชร แดงหล้า
11 40935 2 14 21 เด็กชาย สิทธิโชค พืชทองหลาง
12 40941 2 14 27 เด็กหญิง กานต์มณี ประทุมวัน
13 40942 2 14 28 เด็กหญิง เกษราภรณ์ ทบคลัง
14 40959 2 14 45 เด็กหญิง สุมิตตรา วงษ์พะเนา
15 40994 2 15 32 เด็กหญิง ธัญนันทน์ ตัวอย่าง
16 41028 2 16 20 เด็กชาย วรวุฒิ ส่งสูงเนิน
17 41035 2 16 27 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ปานโตนด
18 41051 2 16 42 เด็กหญิง รัตติกาล ผ่านสันเทียะ
19 41055 2 16 46 เด็กหญิง อนันตญา ทึมหนองปลิง
20 41297 2 16 47 เด็กหญิง นิธิกานต์ คงสมบุตร