ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41535 1 7 24 เด็กหญิง จามีกร เรณูธรณ์
2 41539 1 7 28 เด็กหญิง บุญญามาลย์ วงษ์ด่านเจริญ
3 41619 1 9 28 เด็กหญิง นันทชพร ยินมะเริง
4 41738 1 12 27 เด็กหญิง นัชธมล ทองสาย
5 40719 2 9 37 เด็กหญิง นพพัสสร ชิดกระโทก
6 40721 2 9 39 เด็กหญิง นิดานุช ลีณรงค์ฤทธิ์
7 40722 2 9 40 เด็กหญิง พิชชาภา คอนงูเหลือม
8 40723 2 9 41 เด็กหญิง มณฑ์นภา อินทรลิตร
9 40734 2 10 7 เด็กชาย เจนวิทย์ วงษ์ด่านเจริญ
10 40765 2 10 37 เด็กหญิง ภัชราภา คำพิรานนท์
11 40790 2 11 17 เด็กชาย ศักดิภัทร ดอกกลาง
12 40796 2 11 23 เด็กหญิง กนกกร บาตรโพธิ์
13 40804 2 11 31 เด็กหญิง ทอฝัน โพธิบัติ
14 40805 2 11 32 เด็กหญิง นริศรา ศรีกระโทก
15 40810 2 11 37 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ บุญแก้ว
16 40914 2 13 46 เด็กหญิง อัญชสา จิตรเงิน
17 41016 2 16 8 เด็กชาย ทวีโชค พูนศรี
18 41033 2 16 25 เด็กหญิง กัญญาพัชร เอื้อเฟื้อกลาง
19 41034 2 16 26 เด็กหญิง ชิษณภัค รุจิวรรณภากร
20 41037 2 16 29 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูกระโทก
21 39214 4 5 7 นาย นุติ น้อมกระโทก
22 41961 4 5 36 นางสาว เมธาวี สุขกระโทก
23 41962 4 5 37 นางสาว รุจารีย์ ทดดอน
24 38863 4 6 18 นางสาว ธัญชนก ศิลา
25 41976 4 6 32 นางสาว พรทิพา ลู่กระโทก
26 38866 4 7 25 นางสาว พรรษกร จอกกระโทก
27 39189 4 7 29 นางสาว ณิชนันทน์ เชื้อชัยอนันต์
28 41991 4 7 34 นางสาว บรรณสรณ์ พฤกษา
29 39144 4 10 30 นางสาว ณปภา นาชัยนาค
30 38877 4 11 26 นางสาว สุธีกานต์ คงสุข
31 39155 4 11 31 นางสาว สุธาสินี สิทธิสุธี
32 39184 4 11 32 นางสาว กฤติญาณี ค้ำคูณ
33 39201 4 11 33 นางสาว วริศรา จงดี
34 42038 4 11 40 นางสาว สุพัตรา ฤทธิวงค์
35 38822 4 12 21 นางสาว ภูรดา อุตส่าห์
36 38952 4 12 24 นางสาว กชพร สีมากร
37 38094 4 13 1 นาย อัศวิน สิงห์พันธุ์ลเดช
38 39195 4 14 33 นางสาว ประภัสสร ถอยกระโทก
39 39233 4 14 34 นางสาว ขวัญฤทัย นันชัย
40 38869 4 15 23 นางสาว เพชราภรณ์ พูลสวัสดิ์
41 39012 4 15 28 นางสาว พรรณปพร สมภาร
42 39193 4 15 35 นางสาว น้ำริน มูลแก้ว
43 39192 4 16 28 นางสาว นันทวรรณ เพ็ชรกลั่นพะเนา
44 39198 4 16 29 นางสาว พรนัชชา จงพึ่งกลาง
45 38020 5 8 22 นางสาว นิรามัย แสงฉายศุภกุล
46 41149 5 8 30 นางสาว จีระวรรณ เรียงจอหอ
47 41151 5 8 32 นางสาว ชัชฎาพร ในกระโทก
48 38012 5 9 20 นางสาว กัญญารัตน์ เอี่ยมโคกสูง
49 38028 5 9 21 นางสาว ศิริกาล บุญเกิด
50 38318 5 9 29 นางสาว ธิดารัตน์ พูนมีพะเนา
51 38330 5 9 30 นางสาว ศิริญาดา พูนเกิดมะเริง
52 41177 5 9 39 นางสาว ภัชราภา โพธิ์ชัย
53 38144 5 16 18 นางสาว ณฐิกา เดชา
54 38153 5 16 19 นางสาว สิรชญา ศรีมะเริง
55 41266 5 16 34 นางสาว จิรนันท์ จันณรงค์
56 41274 5 17 15 นาย ลัทธพล เอกวิทโยภาส
57 37737 5 17 16 นางสาว พิสชา สะแกทอง
58 37940 5 17 19 นางสาว สิริไปรยา จารุวงศ์
59 38057 5 17 23 นางสาว กิ่งตระกูล แซ่ลิ้ม
60 38328 5 17 28 นางสาว มาดาตรี นากุดนอก
61 41277 5 17 30 นางสาว ณัชชานันท์ โชตินอก