ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 40860 2 12 39 เด็กหญิง รสิตา แจ้งขำ