ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41562 1 8 11 เด็กชาย ธีรภัทร บุญเชิด
2 41563 1 8 12 เด็กชาย บัณทัต ทองอนันต์
3 41566 1 8 15 เด็กชาย พชร สุขใจ
4 41595 1 9 4 เด็กชาย จักรภพ อ้นทอง