ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41468 1 5 37 เด็กหญิง ศุกันตา แก่นภักดี
2 41509 1 6 38 เด็กหญิง สุธิดา ศรีนอก
3 41908 1 16 37 เด็กหญิง ศกาวรัตน์ วัดวิลัย
4 41911 1 16 40 เด็กหญิง เอมมิกา วงษ์เดือน
5 41196 5 10 35 นางสาว ปารนัน มะเริงสิทธิ์
6 41200 5 10 39 นางสาว วีรภัทรา สุวิชา