ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 38625 4 7 4 นาย กิตติธัช จอมเกาะ
2 38780 4 7 22 นางสาว สุภนิชา หล่อประเสริฐ
3 41988 4 7 31 นางสาว ณัฐนิชา พริกกระโทก
4 41994 4 7 37 นางสาว ภาวินี ทรัพย์สุริยะกุล
5 42007 4 8 36 นางสาว เมขลา อุ่นทรัพย์
6 38578 4 9 19 นางสาว ฐิติรัตน์ เสยกระโทก