ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41354 1 2 14 เด็กหญิง ปณิสรา เย็นใจ
2 41390 1 3 23 เด็กหญิง บุณยาพร หมอดี
3 41523 1 7 12 เด็กชาย บุญณภัทร จรรยา
4 41526 1 7 15 เด็กชาย ภพธนภณ วังสงคราม
5 41579 1 8 28 เด็กหญิง ชณัฐปภา เมืองสันเทียะ
6 41586 1 8 35 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ คุ้มวงศ์
7 41609 1 9 18 เด็กชาย ภัทรกฤต สุขแสงทอง
8 41624 1 9 33 เด็กหญิง ฟ้าใส บุดดีคำ
9 41696 1 11 25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สอนสุภาพ
10 41810 1 14 19 เด็กชาย ศาสตร์ศิลป์ แทวกระโทก
11 41813 1 14 22 เด็กหญิง กพุธธิดา บุญเชิด
12 41814 1 14 23 เด็กหญิง เกวลิน คำทอง
13 41823 1 14 32 เด็กหญิง ปิยปราณ โหกระโทก
14 41826 1 14 35 เด็กหญิง วรัชยา บูรำสูงเนิน
15 41891 1 16 20 เด็กหญิง เกวรา ตุงคะเสน
16 40528 2 5 32 เด็กหญิง ปรียนันท์ จันทร์โท
17 40539 2 5 43 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ภูเยี่ยมใจ
18 40578 2 6 35 เด็กหญิง นิรัณญา สุขกูล
19 40619 2 7 30 เด็กหญิง ขวัญสิริ อมฤก
20 40633 2 7 44 เด็กหญิง ภัทรานันท์ แต้มกระโทก
21 40664 2 8 28 เด็กหญิง เกศรินทร์ บุตรพรม
22 40669 2 8 33 เด็กหญิง ปิยธิดา วีระธารานนท์
23 40674 2 8 38 เด็กหญิง วรินทร สงนอก
24 40677 2 8 41 เด็กหญิง ศิริกัญญา จันทร์ดำ
25 40678 2 8 42 เด็กหญิง สิริยากร ราชการกลาง
26 40750 2 10 22 เด็กหญิง กัลยา ดงกระโทก
27 40758 2 10 30 เด็กหญิง นภัสสร จารึกกลาง
28 40766 2 10 38 เด็กหญิง ภูริชญา ขุนมธุรส
29 40800 2 11 27 เด็กหญิง ฎาริน หนุนพลกรัง
30 40803 2 11 30 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ยินขุนทด
31 40814 2 11 41 เด็กหญิง ศุภกานต์ ชมจอหอ
32 40820 2 11 47 เด็กหญิง อรอนงวรรณ ศิริโภคานนท์
33 40876 2 13 8 เด็กชาย ณัฐนันท์ เอี่ยมสุวรรณ
34 40892 2 13 24 เด็กหญิง ฐิติวรดา สุขแสงรัตน์
35 41022 2 16 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ งีสันเทียะ
36 41026 2 16 18 เด็กชาย รวิรัตน์ นิ่มกระโทก
37 41032 2 16 24 เด็กหญิง กฤตพร แสนบรรดิษฐ์
38 41044 2 16 35 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แพงสารัตน์
39 41048 2 16 39 เด็กหญิง ภัทรปภา แซ่เลี้ยว
40 41053 2 16 44 เด็กหญิง ศิรประภา เสือมาพะเนา