ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41302 1 1 3 เด็กชาย กฤตยชญ์ จ้อยอินทร์
2 40775 2 11 2 เด็กชาย กิตติ สีเกาะ
3 40776 2 11 3 เด็กชาย จีรศักดิ์ ปาสาจะ
4 40958 2 14 44 เด็กหญิง สราญรัตน์ รัตนธรินทร์