ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41331 1 2 27 เด็กชาย กิตติพันธ์ บัณฑิตพุฒ
2 41441 1 5 10 เด็กชาย ปุญญภัทร นามเกษม
3 41463 1 5 32 เด็กหญิง พิมพ์รวี คันโททอง
4 41465 1 5 34 เด็กหญิง วรัญญา ชิตบุตร์
5 41486 1 6 15 เด็กชาย รัชพล ผ่องแผ้ว
6 41575 1 8 24 เด็กหญิง กัญญาภัทร แก่นพรม
7 41653 1 10 22 เด็กหญิง จันทกานต์ คันกลาง
8 41691 1 11 21 เด็กหญิง กุลนิภา นาคเจือทอง
9 41700 1 11 29 เด็กหญิง นนทวร ยอดชาญ
10 41702 1 11 31 เด็กหญิง ปรางทิพย์​ โนนโพธิ์​
11 41897 1 16 26 เด็กหญิง เนตรนภา ศิลารักษ์
12 41905 1 16 34 เด็กหญิง วรรจชนก ป้างทอง
13 40546 2 6 4 เด็กชาย ชนะพงศ์ บุญเจริญ
14 40548 2 6 6 เด็กชาย ชาณุพัช​ร์​ อุดมนาม
15 40614 2 7 25 เด็กชาย ศรีปุณณวิชญ์ ถัดภูเขียว
16 40671 2 8 35 เด็กหญิง พิรดา อาสากุล
17 40681 2 8 45 เด็กหญิง อริสรา จันทร
18 40698 2 9 16 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ แห่งกลาง
19 40702 2 9 20 เด็กชาย ภัคพล เก่าพิมาย
20 40774 2 11 1 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ จันทร์ศิริสุข
21 40777 2 11 4 เด็กชาย ฉัตรดนัย เบียดนอก
22 40786 2 11 13 เด็กชาย พัดชกร ภู่พานิช
23 40789 2 11 16 เด็กชาย มงคลชัย มงคลชัยนาม
24 40836 2 12 16 เด็กชาย พีรพัฒน์ ยอดยังพะเนา
25 40844 2 12 24 เด็กหญิง กนกนาถ ปักโขมัง
26 40851 2 12 31 เด็กหญิง นภสร น้อมกระโทก
27 40857 2 12 36 เด็กหญิง ภักดิ์จิราพรรณ ย่านกลาง
28 40858 2 12 37 เด็กหญิง โยษิตา สกุลทองดี
29 40859 2 12 38 เด็กหญิง รสรินทร์ ปานกระโทก
30 40861 2 12 40 เด็กหญิง ลรินทร สงนอก
31 40867 2 12 46 เด็กหญิง สุภลักษณ์ ศรีชำนาญ
32 42085 2 12 47 เด็กหญิง กัญญ์วรา สว่างสุข
33 40897 2 13 29 เด็กหญิง เดือนเกล้า โมระกุล
34 40899 2 13 31 เด็กหญิง ธนัฏฐา วทานิยานนท์
35 40903 2 13 35 เด็กหญิง ประภาศิริ เข็มทอง
36 38800 4 6 2 นาย พีรพล มากหมื่นไวย์
37 42001 4 8 30 นางสาว จิราพร จอมเกษม
38 42010 4 8 39 นางสาว อรทัย ตรงกระโทก
39 42018 4 10 18 นาย ธีทัต นิลรัตน์
40 38686 4 16 5 นางสาว ภูริชญา การปลูก
41 42073 4 17 20 นาย ปิยะภัทร เพ็ชรไสย์
42 42080 4 17 38 นางสาว พรรษชล ครองยุติ
43 37886 5 5 41 นางสาว ดุษณียา ศรีวิลัย
44 38277 5 13 27 นางสาว ธาวันรัตน์ บึงบาง
45 38313 5 14 33 นางสาว ญาณิศา รับรอง