ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41365 1 2 25 เด็กหญิง อริสษา ประสมทรัพย์
2 41330 1 2 26 เด็กชาย กฤษณกัณฑ์ จงเจิมกลาง
3 41337 1 2 33 เด็กชาย ธรรศ ดำนิล
4 41471 1 5 40 เด็กหญิง สุมินตรา สวยครบุรี
5 41757 1 13 6 เด็กชาย ธนกฤต สมานจิต
6 41759 1 13 8 เด็กชาย ธันวา เพ็ชรภูวงค์
7 40596 2 7 7 เด็กชาย ณัฐภัทร โสกำปัง
8 40694 2 9 12 เด็กชาย ธนวิทย์ บุญมีศิริทิพงศ์
9 40699 2 9 17 เด็กชาย ปารเมศ เทพกระโทก
10 40821 2 12 1 เด็กชาย กฤตธวัช ดีแล้ว
11 40823 2 12 3 เด็กชาย ณภัทร ศรนุวัตร
12 40825 2 12 5 เด็กชาย ณัฐกรณ์ เมืองจันทร์
13 40827 2 12 7 เด็กชาย ทศธรรม เจริญกิจศิริวงศ์
14 40833 2 12 13 เด็กชาย ประภวิษณ์ สุขศรีนาค
15 40837 2 12 17 เด็กชาย ภาคิน ครูเกษตร
16 40842 2 12 22 เด็กชาย อริญชัย หมั่นมงคลชัย
17 40849 2 12 29 เด็กหญิง ทิพกัลยา มนอยู่พะเนาว์
18 40963 2 15 2 เด็กชาย จตุรภัทร บุญยะพานะพงศ์
19 40970 2 15 8 เด็กชาย ธนานันท์ แพทย์กระโทก
20 40979 2 15 17 เด็กชาย วรปรัชญ์ พัฒนวิบูลย์
21 40980 2 15 18 เด็กชาย ศศกร ศรีทับทิม
22 41967 4 6 12 นาย รชตะ ธรรมรัตนสินธุ์
23 38774 4 7 20 นางสาว ยสุตมา หงวนกระโทก
24 39037 4 9 13 นาย รัชชานนท์ ฉิมนอก
25 39035 4 10 8 นาย มงคลชัย ศรีศักดิ์มะเริง
26 39028 4 11 15 นาย ธนากร ชยภพ
27 38704 4 15 4 นาย ปิติศักดิ์ กะการดี
28 38884 4 15 9 นาย เทพพิทักษ์ ตันตระกูล
29 42096 4 15 18 นาย เอกปรีชาชาญ ชุบขุนทด
30 37962 4 17 1 นาย สิรภัทร ศรีสุข
31 38746 4 17 3 นาย ณัฐวัชต์ ลับโกษา
32 38748 4 17 5 นาย ธัญยพัฒน์ ชัยศิวฤทธิ์
33 39087 4 17 14 นาย วรากร สีลุน
34 41119 5 7 12 นาย นิรพล แขกระโทก
35 38074 5 8 5 นาย กฤติน จ้อยอินทร์
36 41162 5 8 43 นางสาว แองจิรา คำกลิ่น
37 42090 5 8 46 นางสาว ธันยธรณ์ โกษาแสง
38 37720 5 17 1 นาย เมธัส รัตนัย
39 37955 5 17 6 นาย ธนโชติ เสนาจอหอ
40 41275 5 17 29 นางสาว ชนัญธิดา ขอสืบ