ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41395 1 3 28 เด็กหญิง พิชญาภัค ปลีกระโทก
2 41543 1 7 32 เด็กหญิง ภัทรริสา พาดกลาง
3 41551 1 7 40 เด็กหญิง อรจิรา ศรีสว่าง
4 41734 1 12 23 เด็กหญิง ณัฐริดา ยศปัญญา​
5 40713 2 9 31 เด็กหญิง จุฑาดา พิมพ์ปรุ
6 40893 2 13 25 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ตั้งดวงดี
7 40904 2 13 36 เด็กหญิง ปวริศรา จอมกระโทก
8 40910 2 13 42 เด็กหญิง วิชญาดา มูลจังหรีด
9 40946 2 14 32 เด็กหญิง ทิชาภัทร เทากระโทก
10 42000 4 8 29 นางสาว เกวลิน ยันพิมาย
11 42002 4 8 31 นางสาว จุฑาภา มารมย์
12 37891 5 5 42 นางสาว พิชชาพร บุญภิโย
13 37883 5 8 16 นางสาว ชมพูนุท พันธ์เลิศ
14 37889 5 8 17 นางสาว พัชรวดี คร่อมกระโทก
15 38188 5 11 36 นางสาว ชนัญธิดา ขำไพล
16 38041 5 12 2 นาย ธนิสร หม่อมกระโทก
17 38192 5 12 23 นางสาว พัชริสา ดังใหม่