ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41343 1 2 3 เด็กชาย พัสกร ครากกระโทก
2 41349 1 2 9 เด็กชาย เอกประภู เคี่ยมนอก
3 41357 1 2 17 เด็กหญิง พัชริดา คูณย่าอุปถัมภ์
4 41360 1 2 20 เด็กหญิง ศุภิศรา ใสแสง
5 41364 1 2 24 เด็กหญิง อรนลิน ศรีเพชร
6 41335 1 2 31 เด็กชาย ธนพัฒน์ คิดการ
7 41341 1 2 36 เด็กชาย ปารมี สันติชูวงศ์
8 41373 1 3 6 เด็กชาย ธัฒปกร เจริญกลกิจ
9 41374 1 3 7 เด็กชาย บุญเกียรติ คล่องงูเหลือม
10 41376 1 3 9 เด็กชาย พรรฒรงค์ ตระกูลไชยพฤกษ์
11 41378 1 3 11 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เตียงพลกรัง
12 41379 1 3 12 เด็กชาย ศตายุ สุขสูงเนิน
13 41380 1 3 13 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ศรีนามนต์
14 41384 1 3 17 เด็กชาย อชิรวัตติ์ คุมพานนท์
15 41392 1 3 25 เด็กหญิง พรรณวรท รอสูงเนิน
16 41367 1 3 36 เด็กชาย คุณธรรม ดวนขุนทด
17 41479 1 6 8 เด็กชาย ประกาศิต บุญมีรัตน์
18 41485 1 6 14 เด็กชาย ภูณัฐกรณ์ นันตา
19 41494 1 6 23 เด็กหญิง ชุติยากรณ์ ขุดโพธิ์
20 41506 1 6 35 เด็กหญิง วิรัญชนา สว่างสุข
21 41520 1 7 9 เด็กชาย นภัสกร สรสิทธิ์
22 41533 1 7 22 เด็กหญิง กาญจนา สุขศิริ
23 41545 1 7 34 เด็กหญิง เมธาวินี อินตรา
24 41546 1 7 35 เด็กหญิง รุ่งนฐา หมู่ทอง
25 41556 1 8 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ดีการนา
26 41557 1 8 6 เด็กชาย เทพพิพัฒน์ จันทรสุริย์
27 41560 1 8 9 เด็กชาย ธาวิน ชาญชนะโยธิน
28 41587 1 8 36 เด็กหญิง เปมิกา บูชาดี
29 41588 1 8 37 เด็กหญิง พิมพ์มาดา มีพูล
30 41634 1 10 3 เด็กชาย ชยพล ศรีอารยวิจิตร
31 41655 1 10 24 เด็กหญิง ชาลิสา อ๊อตจังหรีด
32 41656 1 10 25 เด็กหญิง ญาณิน คงพิพัฒน์โฆษิต
33 41693 1 11 23 เด็กหญิง จรรยาพร วงศ์กีรติจินดา
34 41706 1 11 35 เด็กหญิง ภัทรมน อภิรักษ์
35 41803 1 14 12 เด็กชาย ปฐมภพ มูลติปฐม
36 41808 1 14 17 เด็กชาย รัชชานนท์ สังสกุล
37 41818 1 14 27 เด็กหญิง บุณยกร ใจเขียว
38 41896 1 16 25 เด็กหญิง นภัสสร สรสิทธิ์
39 40564 2 6 21 เด็กหญิง กนต์รพี ศรีเสน
40 40855 2 12 34 เด็กหญิง พรหมพร นอกกระโทก