ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41966 4 6 11 นาย นราวิชญ์ ศรีรงค์
2 38873 4 8 25 นางสาว วริษา ปุรา
3 42025 4 10 36 นางสาว ชมพูนุท งามประกอบ
4 38803 4 13 6 นาย ยุทธิชัย สร้อยโท
5 38788 4 15 8 นาย ฐนกร นาคา
6 39158 4 15 34 นางสาว อิงฟ้า แก้วบัวระพา
7 42063 4 15 38 นางสาว วิชญาดา แมนเมธี
8 42064 4 15 39 นางสาว สิรินทรา บุญกุศล
9 37832 5 15 3 นาย วีระศักดิ์ ถาปินตา
10 37992 5 15 6 นาย ณัฏชนน พงษ์โพธิ์
11 37884 5 15 17 นางสาว ชลัญญา สมจิตต์