ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41974 4 6 30 นางสาว ธัญพิชชา พรมสิทธิ์
2 41979 4 6 35 นางสาว มุฑิตา โสภณ
3 42006 4 8 35 นางสาว มนัสนันท์ อุ่นที
4 38576 4 16 3 นางสาว คะนึงสิริ นันทจิตปราโมทย์
5 38868 4 16 9 นางสาว พรหมพร ขาวผ้วน
6 38872 4 16 10 นางสาว วรรณวิสา ปิ้งกระโทก
7 38876 4 16 11 นางสาว สิริพร เเสนทวีสุข
8 39149 4 16 24 นางสาว เพียงวรุณ เชื่อมพงษ์
9 38326 5 6 40 นางสาว มณีทิพย์ เทพญวน
10 38316 5 9 28 นางสาว ธัญญาลักษณ์ จงสูงเนิน
11 37879 5 15 16 นางสาว กมนนัทร์ กลักโพธิ์