ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41329 1 1 29 เด็กหญิง ศกุนตลา ธัญญานนท์
2 41393 1 3 26 เด็กหญิง พาขวัญ รักศิลป์
3 41397 1 3 30 เด็กหญิง สุชาดา สระแก้ว
4 41399 1 3 32 เด็กหญิง สุภัสสรา แต้มกระโทก
5 41400 1 3 33 เด็กหญิง อภิชญา บุญเฟรือง
6 41401 1 3 34 เด็กหญิง อาธิตยาพัณณ์ ด่านทองหลาง
7 41524 1 7 13 เด็กชาย พสิษฐ์ แป้นทะเล
8 41611 1 9 20 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กิ่งไพบูลย์
9 41663 1 10 32 เด็กหญิง พบพร กองเมืองปัก
10 41666 1 10 35 เด็กหญิง มินรดา เรือนคง
11 41737 1 12 26 เด็กหญิง นลินทิพย์ โพธิ
12 41796 1 14 5 เด็กชาย ชัยทัศน์ ช่องงาม
13 41809 1 14 18 เด็กชาย วชิรวิทย์ นวลสวาย
14 40679 2 8 43 เด็กหญิง สุชญา นาเจริญ
15 40710 2 9 28 เด็กหญิง กันตา แขพุดซา
16 40739 2 10 12 เด็กชาย ธนวัฒน์ เนียมอ่อน
17 40809 2 11 36 เด็กหญิง พลอยไพลิน พานอิ่มมะเริ่ง
18 40812 2 11 39 เด็กหญิง มุกรวี กลิ่นละมุน
19 40819 2 11 46 เด็กหญิง อรกัญญา ณ บางช้าง
20 40848 2 12 28 เด็กหญิง ณภัทร อินอ่อน
21 40864 2 12 43 เด็กหญิง ศุกลธร ฉวีกลาง
22 40868 2 13 1 เด็กชาย กัณฑ์กวี พรหมประสิทธิ์
23 40869 2 13 2 เด็กชาย กันตินันท์ ชูอิฐจีน
24 40873 2 13 6 เด็กชาย ณรงศักดิ์ บุญล้อม
25 40878 2 13 10 เด็กชาย เทวินทร์ เสือกระสัง
26 40881 2 13 13 เด็กชาย นฤชิต สวยกลาง
27 40883 2 13 15 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ ผินโพธิ์
28 40884 2 13 16 เด็กชาย พีรภัทร จุฬา
29 40885 2 13 17 เด็กชาย ยศกร โชติธรรรมวาทิน
30 40887 2 13 19 เด็กชาย สาโรจน์ ดีนวล
31 40901 2 13 33 เด็กหญิง ปภาวี ลี้สุวัฒนกุล
32 40902 2 13 34 เด็กหญิง ประพาภรณ์ ปะคำปรึก
33 40907 2 13 39 เด็กหญิง พัชริดา วิเชียรรัตน์
34 40908 2 13 40 เด็กหญิง รุ่งณภา มาขุนทด
35 40909 2 13 41 เด็กหญิง วราภัสร์ คัมภิรา
36 41010 2 16 2 เด็กชาย กีรติ มีจิตรเจริญ
37 41013 2 16 5 เด็กชาย ชวลิต ติชัยพะเนา
38 41014 2 16 6 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ปรึ่มกระโทก
39 41017 2 16 9 เด็กชาย ธนกฤต ถมโพธิ์
40 41024 2 16 16 เด็กชาย ภัทรกร กระฉอดนอก