ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41513 1 7 2 เด็กชาย จิรภัทร ตุลาชม
2 41831 1 14 40 เด็กหญิง อภัสรา คำเทียมแก้ว
3 40393 2 1 28 เด็กหญิง อาชิวราท์ ดงกระโทก
4 40519 2 5 23 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ทิพย์โภชน์
5 40535 2 5 39 เด็กหญิง ลักษณ์นภา ภาสุกใส
6 40632 2 7 43 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ปัญญาสาร
7 40715 2 9 33 เด็กหญิง เชษฐ์สุดา คำกองแก้ว
8 40862 2 12 41 เด็กหญิง วลิดา พรหมเมตตา
9 40866 2 12 45 เด็กหญิง สุชญา บ่อพิมาย
10 40937 2 14 23 เด็กหญิง กนกวรรณ ชัยพัฒน์
11 40939 2 14 25 เด็กหญิง กฤษติกา พระเสมา
12 40940 2 14 26 เด็กหญิง กัลป์ธีรา คำไทย
13 40945 2 14 31 เด็กหญิง ณิชาพร พยัคมะเริง
14 40947 2 14 33 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ทิศกระโทก
15 40949 2 14 35 เด็กหญิง นิชานันท์ โชติกลาง
16 40956 2 14 42 เด็กหญิง วริศา เขียวเเก้ว
17 38647 4 16 4 นางสาว นฤชา ธนากลาง
18 38954 4 16 15 นางสาว จารุวรรณ มะโนวรรณา
19 38963 4 16 18 นางสาว เปมิกา กรีนิช
20 38011 5 15 22 นางสาว กัญญ์วรา ท้ายเมือง