ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42033 4 11 35 นางสาว กัญกฤษณา จินดาอินทร์
2 38919 4 15 25 นางสาว พิมพ์พิศา ธัญญเฉลิม
3 42079 4 17 37 นางสาว บุณยานุช ยื่นกระโทก
4 37833 5 6 7 นาย สิรดนัย แก้วประทุม
5 37943 5 10 21 นางสาว อารยา มณีกรรณ์
6 38156 5 10 26 นางสาว สุชาวดี แตงอยู่
7 41191 5 10 31 นางสาว ชลธิชา มิลาวรรณ
8 41195 5 10 34 นางสาว ปริยาภรณ์ ซอพิมาย
9 37797 5 11 27 นางสาว ญาณิศา มุ่งมาหมัด
10 37922 5 11 32 นางสาว ชนันธร ชูจิตร์
11 38130 5 12 4 นาย บุญญพัฒน์ เพียรเกาะ
12 38148 5 12 22 นางสาว ปัทมาภรณ์ ซอพิมาย
13 41216 5 12 33 นางสาว นภัสรา ฉุนจะโปะ
14 41217 5 12 34 นางสาว นันทินี พูนกระโทก
15 41223 5 12 40 นางสาว อาทิตยา ศิลปชัยเสรี
16 41226 5 13 19 นาย ธานินทร์ ขวัญอ่อน
17 41236 5 13 38 นางสาว สุจิรา ดีชาญพะเนา
18 41237 5 13 39 นางสาว สุภาวี ดีชาญพะเนา
19 41245 5 14 36 นางสาว วชิราภรณ์ สิทธิ์สูงเนิน
20 37808 5 17 17 นางสาว พิชญาภัค ผุดผ่อง