ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41490 1 6 19 เด็กชาย อัครชา ยศจิตต์
2 41633 1 10 2 เด็กชาย จิรภัทร เทียนหล่อ
3 41699 1 11 28 เด็กหญิง ธัญมน ดอกกระโทก
4 41707 1 11 36 เด็กหญิง มนต์นภา สุทธิศิลป์
5 41741 1 12 30 เด็กหญิง เบญญาภา ประเสริฐสงคราม
6 41845 1 15 15 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีพรหม
7 41870 1 15 40 เด็กหญิง สุดารัตน์ รุ่งพานทอง
8 40577 2 6 34 เด็กหญิง นิชาดา ประสิทธิ์​
9 40585 2 6 42 เด็กหญิง สุคนธวา รัตนารักษ์
10 40586 2 6 43 เด็กหญิง อธิชา จีรังโคกกรวด
11 40756 2 10 28 เด็กหญิง ฐิติชญาพร กลับผินไผ่
12 40771 2 10 43 เด็กหญิง สิริรัตน์ ไม้กระโทก