ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41310 1 1 10 เด็กชาย พงศ์พณิชย์ โคกโพธิ์
2 41312 1 1 22 เด็กหญิง พีรันธร คุณาธร
3 41333 1 2 29 เด็กชาย ณภัทร พชรเกตานนท์
4 41375 1 3 8 เด็กชาย ประกาศิต ประทีปเมือง
5 41377 1 3 10 เด็กชาย พันธวัช ฤทธิวัชร
6 41478 1 6 7 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ศรีบุญเพ็ง
7 41481 1 6 10 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กำงา
8 41487 1 6 16 เด็กชาย วีรกิตติ์ สำกลาง
9 41569 1 8 18 เด็กชาย ภูริณัฐ ปรังประโคนชัย
10 41573 1 8 22 เด็กชาย อชิระ สิทธิภัทราศรี
11 41592 1 9 1 เด็กชาย กรวิชช์ เสนาะธรรม
12 41642 1 10 11 เด็กชาย พิชัย พานุช
13 41672 1 11 2 เด็กชาย กฤตยชญ์ ทองนาค
14 41676 1 11 6 เด็กชาย ธนกฤต วิสุทธิศิริ
15 41681 1 11 11 เด็กชาย พิทยุตม์ ดวนขุนทด
16 41724 1 12 13 เด็กชาย ฤชายุส์ หอยสังข์
17 41729 1 12 18 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชำนาญค้า
18 41792 1 14 1 เด็กชาย กรินทร์ นาชัยเวียง
19 41849 1 15 19 เด็กชาย อภิรภัทร เผื่อนงูเหลือม
20 40373 2 1 9 เด็กชาย ตรีวิศฬ์ จิตฐเมธีสกุล
21 40379 2 1 15 เด็กชาย ปานเทพ ศรีพรหม
22 40380 2 1 16 เด็กชาย พรรคนาวิน หวังรักไพบูลย์
23 40592 2 7 3 เด็กชาย กิตติพงศ์ ไผทสันติ
24 40595 2 7 6 เด็กชาย ณัฐชนน นิลเพชร
25 40598 2 7 9 เด็กชาย ดนัยณัฐฐ จารุวงศ์วิทยา
26 40605 2 7 16 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ สุขสมัย
27 40607 2 7 18 เด็กชาย พสธร จันทวงศ์
28 40609 2 7 20 เด็กชาย พุทธิภูมิ เพ็ชรจีนพะเนา
29 40638 2 8 3 เด็กชาย จิรทีปต์ ศรีหาบัว
30 40640 2 8 5 เด็กชาย ชญตว์ ศรีนอก
31 40645 2 8 10 เด็กชาย ทีรวัฒน์ แก้วจังหาร
32 40648 2 8 13 เด็กชาย นพเก้า พลโต
33 40650 2 8 15 เด็กชาย ปิยะพล ดวงดี
34 40659 2 8 23 เด็กชาย อธิป จันทะนะ
35 40683 2 9 2 เด็กชาย กิตติกวิน จูกระโทก
36 40686 2 9 5 เด็กชาย ชญานนท์ เวชษี
37 40746 2 10 18 เด็กชาย ภาสุ คุ้มทองหลาง
38 41018 2 16 10 เด็กชาย ธีรภัทร์ สิริพงศ์พันธ์
39 41041 2 16 33 เด็กหญิง ปัณฑิตา บรรณสาร