ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41307 1 1 7 เด็กชาย นรภัทร โคตรพันธ์
2 41314 1 1 13 เด็กชาย ภูบดี หวานกระโทก
3 41345 1 2 5 เด็กชาย ภาสกร ปวีณพัฒน์
4 41347 1 2 7 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ระวันประโคน
5 41356 1 2 16 เด็กหญิง พชรมน เพ็ชรจีนพะเนา
6 41340 1 2 35 เด็กชาย นิติพันธุ์ ศิลปชัย
7 41369 1 3 2 เด็กชาย ณฐภูมินทร์ ศรีแก้ว
8 41366 1 3 35 เด็กชาย กายาสิทธิ์ ศิริโพธิ์ตะ
9 41433 1 5 2 เด็กชาย คิรากร ชื้อทัศนประสิทธิ์
10 41437 1 5 6 เด็กชาย ณัฐภัทร โตม่วง
11 41443 1 5 12 เด็กชาย พัทธดนย์ สังเกตุ
12 41444 1 5 13 เด็กชาย พิทวัส บุญเกษมชูโชติ
13 41457 1 5 26 เด็กหญิง ญานินท์ เฮิร์น
14 41492 1 6 21 เด็กหญิง จำนรรจา แน่นพะเนา
15 41528 1 7 17 เด็กชาย วชรวิทย์ สายสวัสดิ์
16 41529 1 7 18 เด็กชาย อภิวัฒน์ ถินจะบก
17 41530 1 7 19 เด็กชาย อภิวัฒน์ หนันกระโทก
18 41558 1 8 7 เด็กชาย ธรรมยศ ดาบขุนทด
19 41581 1 8 30 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา จบกลาง
20 41715 1 12 4 เด็กชาย เตชิต เมธีธัญญลักษณ์
21 41769 1 13 18 เด็กชาย อาณกร จอมเกาะ
22 41842 1 15 12 เด็กชาย ภูดินันท์ เจริญสุข
23 41877 1 16 6 เด็กชาย ณัฐดนัย กลอนโคกสูง
24 40798 2 11 25 เด็กหญิง ชนิดา อยู่อุ่นพะเนา
25 40799 2 11 26 เด็กหญิง ชยากร เชาว์ดำรงสกุล
26 40811 2 11 38 เด็กหญิง พินธุษร จันทร์ทอง
27 40818 2 11 45 เด็กหญิง อภิชญา สวนไผ่
28 40853 2 12 32 เด็กหญิง เบญญาภา ชุมกระโทก