ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41339 1 2 1 เด็กชาย ธีรสิทธิ แสงหิ่งห้อย
2 41350 1 2 10 เด็กหญิง กนกรัตน์ ชูฟัก
3 41355 1 2 15 เด็กหญิง ปรีญาลักษณ์ มีหาญเสมอ
4 41372 1 3 5 เด็กชาย ธนกฤต พานนอก
5 41438 1 5 7 เด็กชาย เทวินทร์ นามศิริพงศ์พันธุ์
6 41462 1 5 31 เด็กหญิง ไปรยา การปลูก
7 41519 1 7 8 เด็กชาย ธีรภัทร นันทนะมณี
8 41626 1 9 35 เด็กหญิง วาสนา เพ็ชรกลั่นพะเนา
9 41689 1 11 19 เด็กชาย ศุภกร​ ว่องวัยกุล
10 41755 1 13 4 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ ทองสาย
11 41851 1 15 21 เด็กหญิง จีราภา ฉ่องูเหลือม
12 40501 2 5 6 เด็กชาย ณ​ฐ​กร​ ขาญภูมิดล
13 40509 2 5 14 เด็กชาย พัชรากร ศรีนวล
14 40518 2 5 22 เด็กหญิง กัญฐณา หล่อกลาง
15 40522 2 5 26 เด็กหญิง ฐานิศรา โคตะมา
16 40525 2 5 29 เด็กหญิง ณัฐณิชา เกยสูงเนิน
17 40601 2 7 12 เด็กชาย ธีรพัฒน์ นาคสุทธิ์
18 40621 2 7 32 เด็กหญิง ชาลิสา พูลทรัพย์
19 40716 2 9 34 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ทองกระโทก
20 40728 2 10 1 เด็กชาย กิตติกวิน เดือนเพ็ง
21 40730 2 10 3 เด็กชาย จักรินทร์ สงนางรอง
22 40747 2 10 19 เด็กชาย มงคล พิมพ์แพทย์
23 42095 2 10 46 เด็กหญิง อนันตญา สินทอง
24 40835 2 12 15 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ โนนโพธิ์
25 40871 2 13 4 เด็กชาย ชญานนท์ พสุนนท์
26 40877 2 13 9 เด็กชาย ตะวัน การบรรจง
27 40880 2 13 12 เด็กชาย ธีรุตม์ สุริยันต์
28 40888 2 13 20 เด็กชาย สุรวิศ ทิพย์อักษร
29 40889 2 13 21 เด็กชาย อภิวิชญ์ แสนหิน
30 40890 2 13 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก้วพะเนาว์
31 40891 2 13 23 เด็กหญิง เกศวริน วิปสูงเนิน
32 40894 2 13 26 เด็กหญิง ณัฐนภัสร น้ำกระโทก
33 40898 2 13 30 เด็กหญิง ไทยเซีย บริสโทร
34 40900 2 13 32 เด็กหญิง บวรรัตน์ ชะวาลา
35 40905 2 13 37 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ปักษาจันทร์
36 40911 2 13 43 เด็กหญิง สาวิกา โพธิ์งาม
37 40912 2 13 44 เด็กหญิง สุชาวดี อาตวงศ์
38 40913 2 13 45 เด็กหญิง อพิญญา อยู่กระโทก
39 40985 2 15 23 เด็กหญิง กรชนก แป้นทะเล
40 41007 2 15 45 เด็กหญิง สุขภิญญา ลาภาพันธุ์