ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41316 1 1 15 เด็กชาย วรภาคย์ ชลานุเคราะห์
2 41319 1 1 18 เด็กชาย สมเกียรติ อ่อนคำ
3 41321 1 1 20 เด็กชาย อภิชา วังเมือง
4 41455 1 5 24 เด็กหญิง ฉัตรชนก ชอบจิตร
5 41466 1 5 35 เด็กหญิง วราปภา คลารัตน์
6 41531 1 7 20 เด็กชาย อรินทร์ นักธรรม
7 41594 1 9 3 เด็กชาย คุณภัทร ซาพิมาย
8 41596 1 9 5 เด็กชาย จิรวัฒน์ นกสูงเนิน
9 41598 1 9 7 เด็กชาย ชาคริต เขือนอก
10 41599 1 9 8 เด็กชาย ณภัทร ธรากุลโรจน์
11 41602 1 9 11 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ขำศรี
12 41664 1 10 33 เด็กหญิง พิชชาภา กอหญ้ากลาง
13 41795 1 14 4 เด็กชาย จิระโชติ เอื้อศรี
14 41800 1 14 9 เด็กชาย ธันยบูรณ์ เอี้ยงกลาง
15 41815 1 14 24 เด็กหญิง ณอร มาลยานนท์
16 41853 1 15 23 เด็กหญิง ฐิตาพร ด้วงมุขพะเนา
17 41856 1 15 26 เด็กหญิง ณัฐริกา แซ่ตั้ง
18 41872 1 16 1 เด็กชาย กิตติกวินท์ พิลาชัยมงคล
19 41879 1 16 8 เด็กชาย ธนกฤต ศรีมาศ
20 41887 1 16 16 เด็กชาย วรายุส องค์สวัสดิ์
21 41900 1 16 29 เด็กหญิง ปาริฉัตร นาควัชรกุล
22 40364 2 1 1 เด็กชาย กรินทร์ วิเศษแสนยากร
23 40374 2 1 10 เด็กชาย ธณวรรธน์ ภาเรือง
24 40377 2 1 13 เด็กชาย นัฐธิกรณ์ อิ่มนันท์ธนา
25 40383 2 1 19 เด็กชาย ภูริพัฒน์ เที่ยงธรรม
26 40555 2 6 12 เด็กชาย ปรเมศวร์ ทองธานี
27 40556 2 6 13 เด็กชาย พชรพล บุญพันธ์
28 40557 2 6 14 เด็กชาย พิรัชชัย ดวดกระโทก
29 40558 2 6 15 เด็กชาย พีรพัฒน์ ประเสริฐสุข
30 40560 2 6 17 เด็กชาย ราชย์เศรษฐ์ ตราชู
31 40561 2 6 18 เด็กชาย วสวัตติ์ จารุอนันต์ศิริ
32 40731 2 10 4 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ส้มสาย
33 40733 2 10 6 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ บุญพิทักษ์
34 40743 2 10 16 เด็กชาย นทมงคล แสงศุภวรรธน์
35 40751 2 10 23 เด็กหญิง กิตญาดา อองเจียรี
36 40754 2 10 26 เด็กหญิง ชนาภา ดูเรืองรัมย์
37 40762 2 10 34 เด็กหญิง พรไพลิน ยิ้มนิรัญ
38 40822 2 12 2 เด็กชาย จิรพันธ์ เสาสูงยาง
39 41015 2 16 7 เด็กชาย เตชินท์ กว้างไธสง
40 41025 2 16 17 เด็กชาย ภูมิรัตน์ บุญวิจิตร์