ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41435 1 5 4 เด็กชาย ณัฐกานต์ กองประชุม
2 41491 1 6 20 เด็กหญิง จันทิมา คันกลาง
3 41527 1 7 16 เด็กชาย ภูริภัสร์ ฟากวิลัย
4 41636 1 10 5 เด็กชาย ทินกร วิกล
5 41638 1 10 7 เด็กชาย ธนภัทร ป้อมทะเล
6 41639 1 10 8 เด็กชาย นรุตช์ ตัณฑวัชน์
7 41645 1 10 14 เด็กชาย วสวัตติ์ พ่วงทอง
8 41648 1 10 17 เด็กชาย หฤษฎา ทานคำ
9 41649 1 10 18 เด็กชาย อัครวินท์ สาระโชติ
10 41685 1 11 15 เด็กชาย วรินทร พระเสมา
11 41764 1 13 13 เด็กชาย ภูมินทร์ รุ่งน้อย
12 41793 1 14 2 เด็กชาย กันตพัฒน์ บุนยงค์
13 41804 1 14 13 เด็กชาย พีรณัฐ กลั่นแก้ว
14 41835 1 15 6 เด็กชาย ฐิติมน บำรุงนอก
15 41844 1 15 14 เด็กชาย วชิรวิชญ์ บุญเหมือน
16 41846 1 15 16 เด็กชาย วันเฉลิม สีมีแสง
17 40579 2 6 36 เด็กหญิง ปุณญิศา จงดี
18 40584 2 6 41 เด็กหญิง รุ่งศิรินทร์ สุวิชาเชิดชู
19 40589 2 6 46 เด็กหญิง อัจจิมา ฉ่างกระโทก