ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41958 4 5 33 นางสาว พัชรพร โพธิสาร
2 39123 4 6 5 นาย นันทวัฒน์ โชติพงศ์กิตติ์
3 39148 4 6 22 นางสาว ปัญญดา ประมวลธนกิจ
4 38695 4 7 6 นาย ชนกันต์ เเก้วคำภา
5 38733 4 7 19 นางสาว รัตนาภรณ์ มะโนรมย์
6 39152 4 7 28 นางสาว วิภาวดี ปลั่งกลาง
7 38705 4 8 12 นาย ปุณณวิช ไตรวิทยากร
8 38759 4 8 21 นางสาว กุลนิดา รัตนรักษ์
9 38768 4 8 23 นางสาว พฤทธิ์พิสุทธิ์ จันผกา
10 38758 4 9 26 นางสาว กัญญารัตน์ เกิดสิงห์
11 39142 4 9 37 นางสาว ขนิษฐา เลื่อนสูงเนิน
12 39115 4 10 12 นาย เฉลิมเกียรติ แปะกระโทก
13 42027 4 10 38 นางสาว ธัญญาภรณ์ ขจัดภัย
14 38723 4 16 6 นางสาว ฐิติกานต์ สิงห์กลาง
15 38830 4 16 7 นางสาว อรณัญช์ ไกรอ่ำ
16 42067 4 16 36 นางสาว จารวี ช่องสาร
17 38716 4 17 2 นาย สุรชัย เสียนขุนทด
18 38736 4 17 26 นางสาว หทัยทิพย์ สิงกันยา
19 37898 5 7 21 นางสาว สุภาวดี ท่อจะโปะ
20 41131 5 7 40 นางสาว พรรัตน์ ขอพรกลาง
21 37935 5 11 33 นางสาว มัทนาวดี เรียงอาจ
22 37936 5 11 34 นางสาว รัตติญา ศิริรัตน์
23 38312 5 11 37 นางสาว ชลดา สุขปานกลาง
24 37958 5 13 3 นาย พิมาย ไชยสิงห์
25 38242 5 15 29 นางสาว พิรัชญา รดจันทร์พะเนา